Dröm­rol­ler för Mar­tin och Mars­ha

Mar­tin och Mars­ha gör en upp­le­vel­se för ögat – och örat

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SI­DAN 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Han dröm­de som li­ten om att få dub­ba Qu­a­si­mo­do till svens­ka. Hon vil­le ha rol­len som Es­me­ral­da så fort hon fick chan­sen. Nu har Mar­tin Red­he Nord och Mars­ha Song­come hu­vud­rol­ler­na i Gö­te­borgso­pe­rans ”Ring­a­ren i Not­re Da­me”.

Victor Hu­gos drama ”Ring­a­ren i Not­re Da­me” skrevs 1831 och blev en bäst­säl­ja­re med sin historia om den olyck­li­ge, puc­kel­ryg­gi­ge ring­a­ren Qu­a­si­mo­do, den vack­ra Es­me­ral­da och hen­nes upp­vak­ta­re, Qu­a­si­mo­dos on­de för­myn­da­re Clau­de Frol­lo och kap­ten Phoe­bus De Mar­tin.

Bo­ken har fil­ma­ti­se­rat re­dan sedan 1905. Men med Dis­neys ani­me­ra­de ver­sion nä­ra 90 år se­na­re möt­te histo­ri­en en ny publik.

Bland dem unge Mar­tin Red­he Nord, som från start i barn­doms­hem­met i Bor­länge äls­ka­de be­rät­tel­sen om den av ut­an­för­skap drab­ba­de Qu­a­si­mo­do.

– Jag dröm­de om att få dub­ba hans roll till svens­ka, be­rät­tar han.

– I Qu­a­si­mo­do lä­ser jag in mitt eget ut­an­för­skap i Bor­länge. Som en Bil­ly El­li­ot, som ba­ra vil­le dan­sa och sjunga, men blev mob­bad för det.

”Vil­le va­ra den jag är”

Jo, han iden­ti­fi­e­rar sig med ka­rak­tä­ren i ”Bil­ly El­li­ot”, den brit­tis­ka mu­si­ka­len och dans­dra­mat från 2000. En små­stads­grabb som vil­le nå­got an­nat än att va­ra tuff, bu­sa och spe­la fot­boll.

– Jag vil­le ba­ra va­ra den jag är, sä­ger Mar­tin Red­he Nord.

Det blev ing­et dub­ban­de för ho­nom. Istäl­let åter­vän­der han till Gö­te­borg ef­ter ut­bild­ning­en på Ba­let­ta­ka­de­min (2002–2005) för att gö­ra paradrol­len som just Qu­a­si­mo­do.

För Mars­ha Song­come är si­tu­a­tio­nen lik­na­de. Men än­då in­te. Hon gick på Per­for­ming Art School i Gö­te­borg (2009–2012) och tog kli­vet ut i mu­si­kal­värl­den di­rekt. Via dans­ka sce­ner i Fre­de­ri­ca och Kö- pen­hamn samt Mal­mö till Lon­dons West End.

– Jag läng­ta­de till Sve­ri­ge och vil­le kom­ma ifrån Lon­don. Där hand­la­de det om åt­ta upp­sätt­ning­ar i vec­kan och det hand­la­de ba­ra om te­a­tern. Ingen­ting an­nat, sä­ger hon.

Hon är upp­vux­en i Ny­bro. Om­fam­na­des av sam­häl­lets möjligheter, spe­la­de fot­boll och hand­boll. På gym­na­si­et läs­te hon na­tur­ve­ten­skap­ligt pro­gram med sik­te på att bli lä­ka­re.

– Först när jag var 20 tog jag min förs­ta sång­lek­tion, för­kla­rar hon.

Publi­ken på plats på scen

Visst. Hon ha­de sjung­it och upp­trätt ti­di­ga­re. Men skol­trött­he­ten slog till. En show- och dans­lin­je på Mar­ka­ryds folk­hög­sko­la öpp­na­de dör­ren för sce­nens möj­lig­het. Så kom hon till Gö­te­borg och sedan vidare ut i värl­den.

Ef­ter rol­ler i mu­si­ka­ler som ”Al­la­din” och ”Miss Sai­gon” är det dags för den som Es­me­ral­da i ”Ring­a­ren i Not­re Da­me”. En roll som hon upp­täck­te så snart mu­si­ka­len blev ak­tu­ell i USA för någ­ra år sedan.

– Jag kän­de då vil­ken maf­fig sång­roll plus att det var en fan­tas­tisk fö­re­ställ­ning och roll, sä­ger hon.

– Där fick jag ock­så en an­nan bild av Es­me­ral­da, som mo­dig.

Gö­te­borgso­pe­rans upp­sätt­ning är ba­se­rad på och i sam­ar­be­te med dans­ke Fre­de­ri­cia Te­a­ter, där ”Ring­a­ren i Not­re Da­me” ha­de pre­miär för två år sedan.

Nu blir det på en större scen där publi­ken kan få plats på scen i den smar­ta och spek­ta­ku­lä­ra scen­lös­ning­en.

FO­TO: KAI MAR­TIN OCH MATS BÄCKER

MU­SI­KAL­PAR. Mar­tin Red­he Nord och Mars­ha Song­come spe­lar Qu­a­si­mo­do och Es­me­ral­da i Gö­te­borgso­pe­rans kom­man­de upp­sätt­ning av ”Ring­a­ren i Not­re Da­me”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.