Ar­be­te i Gö­ta­tun­neln av­bryts

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se Kristi­an Ri­sen­fors

Pro­jek­tet Väst­län­ken av­bry­ter för­stärk­nings­ar­be­ten i Gö­ta­tun­neln. Ent­re­pre­nö­ren har lar­mat att de in­te kom­mer hin­na klart i tid till dess tra­fi­ken släpps på igen i mit­ten av de­cem­ber.

Un­der en­kel­rikt­ning­en av Gö­ta­tun­neln ut­för pro­jek­tet Väst­län­ken för­stärk­ning­ar i tun­neln på de två stäl­len där tåg­tun­neln pas­se­rar, vid Ka­nal­tor­get och Ot­ter­häl­lan. Ar­be­tet, som har på­gått se­dan ef­ter mid­som­mar, skul­le va­ra klart i de­cem­ber. Men nu med­de­lar ent­re­pre­nö­ren att de in­te hin­ner klart i tid och där­för kom­mer att av­bry­ta ar­be­tet när de är kla­ra i det söd­ra tun­nel­rö­ret.

– Hu­vud­sak­li­gen hand­lar det om att vår ent­re­pre­nör i ett sent ske­de sä­ger att de in­te kla­rar av att fär­dig­stäl­la det här ar­be­tet en­ligt tids­plan. Själv­klart trod­de vi att ti­den skul­le räc­ka men nu av­bryts det ef­tersom det är vik­tigt för pro­jek­tet att in­te även­ty­ra öpp­nings­ti­den för Gö­ta­tun­neln, sä­ger Joakim Jons­son, chef för Tek­nik och mil­jö in­om pro­jekt Väst­län­ken.

När fick ni ve­ta det här?

– För nå­gon vec­ka se­dan. I ar­be­tet med det söd­ra tun- nel­rö­ret har vi hål­lit tids­plan. Un­der den pe­ri­o­den har ent­re­pre­nö­ren na­tur­ligt­vis lärt sig vis­sa sa­ker men när vi nu ska gå över till det nor­ra så sä­ger de att de in­te kla­rar ti­den helt en­kelt. Det är vik­tigt att sä­ga att det in­te är nå­got ovan­ligt att man pla­ne­rar om i så­da­na här sto­ra och kom­plexa pro­jekt, men det är olyck­ligt att vi mås­te in och ar­be­ta i Gö­ta­tun­neln yt­ter­li­ga­re en gång, sä­ger Joakim Jo­nas­son.

Gö­ta­tun­neln kom­mer att öpp­na som pla­ne­rat i mit­ten av de­cem­ber och för­stärk­nings­ar­be­tet i det nor­ra tun­nel­rö­ret kom­mer att åter­upp­tas vid se­na­re till­fäl­le. När det­ta kan ske är oklart ef­tersom en ny en­kel­rikt­ning kräver lång fram­för­håll­ning och pla­ne­ring.

– Det här mås­te pla­ne­ras med and­ra sa­ker så det lig­ger gans­ka långt fram i ti­den. Vi får sätt oss och nog­grant tit­ta på när det skul­le kun­na ko­or­di­ne­ras med and­ra pro­jekt och så vi­da­re, sä­ger Joakim Jons­son.

Men det hand­lar ock­så om en en­kel­rikt­ning på un­ge­fär tre må­na­der? – Ja, så är det ju.

FOTO: MOSTPHOTOS

GÖ­TA­TUN­NELN. Ar­be­tet med att för­stär­ka Gö­ta­tun­neln av­bryts när ar­be­te­na är kla­ra i det söd­ra tun­nel­rö­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.