Kär­lek­slyc­ka för Ge­or­gi­na

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

Uni­ver­seums kän­distu­kan Ge­or­gi­na har fått en ny part­ner. Ett och ett halvt år ef­ter Big Ge­or­ge död har en ny färg­grann näbb flyt­tat in i regn­sko­gen. CENT­RUM

Ge­or­gi­na har va­rit med om mer än de fles­ta and­ra tocutu­ka­ner. I maj 2014 blev hon vi­da känd när hon stals från Universeum. En må­nad se­na­re åter­fanns hon och kun­de åter­före­nas med part­nern Big Ge­or­ge.

I maj 2017 dog Big Ge­or­ge ef­ter en kort tids tarm­s­juk­dom. Men nu flyt­tar en ny ha­ne in och li­vet som sing­el ser ut att va­ra över.

Universeum har un­der en lång tid för­sökt få tag i rätt ha­ne och en­ligt djur­vår­da­ren Da­ni­el Ig­le­si­as är man nu näs­tan helt säker på att man hit­tat rätt.

– Det har va­rit en del för­ar­be­te där de har va­rit i var sitt ut­rym­me med nät mel­lan. De har kun­nat se och kän­na på varand­ra i någ­ra da­gar. Om de ha­de bli­vit väl- digt stres­sa­de och in­te tyckt om varand­ra så ha­de det in­te fun­ge­rat, då ha­de vi fått för­sö­ka med en an­nan ha­ne. Hur vik­tigt är det för tu­ka­ner med en part­ner?

– Det är väl­digt vik­tigt med en part­ner för in­di­vi­dens skull. Den förs­ta ti­den ef­ter Big Ge­or­ge död märk­te vi på Ge­or­gi­na att hon var en­sam.

Georginas nya kil­le har ing­et namn och han lär in­te få nå­got hel­ler.

– Vi an­vän­der in­te namn läng­re ut­an ser till ar­ten som hel­het i be­va­ran­de­pro­jek­tet, sä­ger Da­ni­el Ig­le­si­as.

Ut­ö­ver ny part­ner har Ge­or­gi­na ock­så fått yt­ter­li­ga­re två nya art­frän­der i regn­sko­gen, med ett till tu­kan­par. Det är allt­så tre nya tu­ka­ner som sam­ti­digt har flyt­tat in på Universeum. Al­la kom­mer från en få­gel­park i Tyskland där de föd­des 2017.

– De är väl­digt unga men Ge­ro­gi­na är med si­na 6,5 år ock­så väl­digt ung. Tu­ka­ner kan bli 30-40 år, sä­ger Da­ni­el Ig­le­si­as.

FOTO: UNIVERSEUM

KÄRLEK. Georginas dej­tan­de ver­kar ha fal­lit väl ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.