Väg stäng­des av ef­ter krock mel­lan per­son­bil och buss

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG -

OLOFSTORP Tis­dag 25 sep­tem­ber Kloc­kan 06.51

Tra­fi­ko­lyc­ka, per­son­ska­da. En per­son­bil samt buss har kroc­kat i Olofstorp. Rädd­nings­tjänst, am­bu­lans samt po­lis till plats, oklart ska­de­lä­ge. Vägen är av­stängd un­der ti­den som rädd­nings­ar­be­tet på­går, ing­en pro­gnos hur länge dock. En per­son har ta­gits om hand av am­bu­lans på plats då ve­der­bö­ran­de var choc­kad. Ing­en miss­tan­ke om brott.

ANGEREDSBRON Mån­dag 24 sep­tem­ber Kloc­kan 11.53

Sjuk­dom/olycks­fall. Tra­fi­ken på E6 i bå­da rikt­ning­ar­na är till­fäl­ligt av­stängd från Kär­ra­mo­tet norrut och från Röd­bo sö­derut. An­led­ning­en är en in­ci­dent up­pe på Angeredsbron. Ing­en miss­tan­ke om brott. Även tra­fi­ken på Angeredsbron är av­stängd. Kloc­kan

12.32 har si­tu­a­tio­nen på bron löst sig och vägar­na kan öpp­nas för tra­fik igen.

GÅRDSTENSLIDEN Lör­dag 22 sep­tem­ber Kloc­kan 11.30

Tra­fi­ko­lyc­ka. Po­lis och am­bu­lans kal­las till Gårdstensliden där en­ligt upp­gift fy­ra bi­lar är in­blan­da­de i en tra­fi­ko­lyc­ka. Po­lis på väg till olycks­plat­sen. Inga per­sonska­dor. En av de in­blan­da­de bi­lar­na har av­vi­kit från olycks­plat­sen.

GAMLESTADSVÄGEN Fre­dag 21 sep­tem­ber Klo­kan 21.08

Tra­fi­ko­lyc­ka. Träd fal­lit över en per­son­bil på Gamlestadsvägen. Två per­so­ner fanns i bi­len och en av des­sa sit­ter fast i bi­len. Rädd­nings­tjäns­ten ar­be­tar med losstag­ning. Gamlestadsvägen vid Alelyc­kan helt av­stängd för tra­fik i uppskatt­nings­vis 45 mi­nu­ter. Po­lis­pa­trull på väg till plat­sen för di­ri­ge­ring av tra­fik. Det ned­fall­na trä­det lig­ger över per­son­bi­len men oklart om nå­gon per­son verk­li­gen finns kvar i bi­len. Ing­en per­son­ska­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.