Gam­la me­to­der har gjort 300-årig la­da som ny igen

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

En 300 år gam­mal la­du­gårds­länga på Kvi­bergs­näs Lan­de­ri har fått en re­jäl an­sikts­lyft­ning. Med gam­la me­to­der och ma­te­ri­al är la­dan nu som ny.

ANG­E­RED

Den öst­ra la­du­gårds­läng­an på Kvi­bergs­näs Lan­de­ri har ge­nom­gått en om­fat­tan­de re­stau­re­ring un­der de se­nas­te två åren. Bygg­na­den upp­för­des tro­li­gen un­der 1700-ta­let men Kvi­bergs­näs Lan­de­ris anor sträc­ker sig till­ba­ka till 1600-ta­let.

– La­du­går­den har ett myc­ket högt kul­tur­hi­sto­riskt vär­de och har till­sam­mans med de öv­ri­ga del­vis be­va­ra­de eko­no­mi­bygg­na­der­na bil­dat en kring­byggd gårds­plan. Det är väl­digt ro­ligt att vi nu bör­jar ana hur ett kom­plett lan­de­ri har sett ut, sä­ger Bo­el Me­lin, pro­jekt­le­da­re bygg­nads­vård på Hi­gab, i ett press­med­de­lan­de.

För att få den öst­ra la­du­gårds­läng­an i så gott som nytt skick har man ar­be­tat med allt från grun­den till ta­ket; stom­mar, byte av pa­ne­ler, golv­lägg­ning och mål­ning. Sam­ti­digt har så gam­malt ma­te­ri­al som möj­ligt åter­an­vänts. Man har ock­så valt att att an­vän­da tra­di­tio- nel­la ar­bets­me­to­der och ma­te­ri­al un­der pro­ces­sen. Det har fram­förallt gällt tim­mer­ar­be­ten, där en del av vir­ket har valts ut och fällts i sko­gen.

– Re­stau­re­ring­en har ut­förts av duk­ti­ga tim­mer­män och an­tik­va­ri­er som job­bar ef­ter prin­ci­pen att ing­et är omöj­ligt och att allt som går att be­va­ra ska be­va­ras. Det­ta har re­sul­te­rat i en var­sam re­no­ve­ring som in­te har för­stört den ge­nu­i­na upp­le­vel­sen men än­då gett tyd­li­ga och vack­ra re­sul­tat, sä­ger Bo­el Me­lin

SOM NY. En la­da på Kvi­bergs­näs Lan­de­ri har re­stau­re­rats un­der två år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.