Tun­nel­byg­get: Vi blir kla­ra i tid

2021 ska över­däck­ning­en av Gö­ta­le­den va­ra klar. Men pro­jekt­le­da­ren tror att de är kla­ra i god tid in­nan dess – trots fle­ra ut­ma­ning­ar som sät­ter pro­jek­tet på pröv­ning var­je dag.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Tu­sen­tals fri­go­lit­block lig­ger pryd­ligt stap­la­de runt ar­bets­plat­sen vid Cen­tral­sta­tio­nen.

– Det är un­ge­fär 90 me­ter le­ra här där vi står nu och för att hö­ja mar­ken så vill man in­te läg­ga på ex­tra myc­ket last. Då vill man ha ett lät­ta­re ma­te­ri­al och då är fri­go­lit, el­ler cell­past som vi kal­lar det, myc­ket bra, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Ma­ri­ka Åker­man.

Gö­te­borgs­le­ran är en av fy­ra sto­ra ut­ma­ning­ar pro­jek­tet vid Gö­ta­le­den har haft med sig se­dan star­ten.

55 000 for­don var­je dag

– Det and­ra är att vi har ett väl­digt trångt ar­bets­om­rå­de där vi mås­te job­ba myc­ket med lo­gisti­ken. Det tred­je är ut­ma­ning­en med att det kör 55 000 for­don pre­cis för­bi oss var­je dag. Det fjär­de är sam­ord­ning­en. Vi, Väst­län­ken, Hi­sings­bron och kvar­te­ret Pla­ti­nan, som ska byg­ga bland an­nat kon­tor och ho­tell, sam­sas pre­cis bred­vid varand­ra. Det kräver myc­ket pla­ne­ring och sam­ord­ning, sä­ger Ma­ri­ka Åker­man.

Det finns fle­ra an­led­ning­ar till att E45:an byggs om. Tra­fik­si­tu­a­tio­nen ska bli säk­ra­re och Cen­tra­len­om­rå­det ska kny­tas när­ma­re Gull­bergsvass ut­an att de­las av mo­tor­vä­gen.

”Slut­tid på ju­ni 2021”

Le­den ska ock­så an­pas­sas till nya Hi­sings­bron, Ban­gårds­vi­a­duk­ten och Ma­ri­e­holmsmo­tet och ned­sänk­ning­en ska för­bätt­ra mil­jön i cent­rum och ska­pa ytor för stads­ut­veck­ling.

Pro­jek­tet med över­däck­ning­en av Gö­ta­le­den star­ta­de med en för­stu­die 2009. Se­dan 2015 på­går den fy­sis­ka om­bygg­na­den och i no­vem­ber är man halv­vägs.

– Vi lig­ger bra till. Vi har en slut­tid på ju­ni 2021. Som det ser ut nu kom­mer vi bli kla­ra i god tid in­nan dess och vi job­bar ock­så hårt för det för att mins­ka på­ver­kan för tra­fi­kan­ter­na, sä­ger Ma­ri­ka Åker­man. Vad gör ni just nu?

– Just nu job­bar vi jät­te­myc­ket med tun­neln och fär­dig­stäl­lan­det av det nor­ra tun­nel­rö­ret. Det som är vik­tigt för oss är att få klart tun­neln bor­ta vid Käm­pe­ga­tan för i no­vem­ber ska vi ha tra­fik ovan­på tun­neln där.

Öpp­nar om ett år

Re­dan i no­vem­ber näs­ta år kom­mer det nor­ra tun­nel­rö­ret att bör­ja an­vän­das med dub­bel­rik­tad tra­fik. När allt är fär­digt är det en tun­nel i var­je rikt­ning med en ser­vice- och eva­ku­e­rings­gång mel­lan.

Gö­ta älv­bron är egent­li­gen den en­da an­led­ning­en till att Gull­bergs­tun­neln in­te byggs ihop som en för­läng­ning av Gö­ta­tun­neln di­rekt.

Först ef­ter att Gö­ta älv­bron rivs, 2022, kan de­len mel­lan Gö­ta­tun­neln och Gull­bergs­tun­neln ock­så täc­kas över, vil­ket Gö­te­borgs stad har tan­kar på att gö­ra.

Det som är vik­tigt för oss är att få klart tun­neln bor­ta vid Käm­pe­ga­tan för i no­vem­ber ska vi ha tra­fik ovan­på tun­neln där.

FOTO: KRISTI­AN RI­SEN­FORS

Pro­jekt­le­da­re Ma­ri­ka Åker­man. LJU­SET I TUN­NELN. Nor­ra tun­nel­rö­ret öpp­nar för tra­fik i no­vem­ber 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.