Al­la bor­de lä­sa tys­ka

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! -

Tys­ka är ett stort språk som all­de­les för få lär sig. Väl­digt få per­so­ner i Sve­ri­ge kan tys­ka, även om Tyskland lig­ger när­ma­re Sve­ri­ge än bå­de Frank­ri­ke och Spa­ni­en.

Jag tyc­ker att va­let mel­lan språ­ken tys­ka, frans­ka och spans­ka bor­de tas bort så att al­la blir tvung­na att väl­ja tys­ka. Om va­let tas bort slip­per ele­ver­na ock­så det job­bi­ga i att väl­ja språk.

Tys­ka är ock­så lät­ta­re att lä­ra sig än spans­ka och frans­ka ef­tersom det är mer likt svens­ka, vil­ket ba­ra är bra. Jag tyc­ker ock­så att man kan ta bort nå­got an­nat äm­ne som t.ex bild för att få mer tid att lä­ra sig det tys­ka språ­ket.

Tys­ka är ett stort språk som runt 120 mil­jo­ner män­ni­skor pra­tar. Det gör det till det näst störs­ta språ­ket i Eu­ro­pa. Tys­ka är ock­så ett väl­digt an­vänd­bart språk in­om oli­ka yr­ken. Där­för tyc­ker jag att tys­ka bor­de lä­ras ut till al­la som går i sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.