Po­li­sen: Där­för är Ang­e­red tryg­ga­re

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Pers­son li­na.pers­son@go­te­borg­di­rekt.se

Ang­e­reds cent­rum har bli­vit tryg­ga­re. Det tyc­ker i al­la fall po­li­sen. Men drog­han­del och kri­mi­nel­la nät­verk är fort­fa­ran­de en del av den of­fent­li­ga mil­jön.

Ang­e­reds cent­rum har bli­vit tryg­ga­re. Det tyc­ker i al­la fall po­li­sen. Men drog­han­del och kri­mi­nel­la nät­verk är fort­fa­ran­de en del av den of­fent­li­ga mil­jön.

ANG­E­RED

– Det är de störs­ta pro­ble­men i Ang­e­red just nu, skul­le jag sä­ga, sä­ger Fred­rik Lennarts­son som är kom­mun­po­lis i Ang­e­red. Vi flyt­tar en del av pro­ble­ma­ti­ken när vi tryc­ker på ett stäl­le. Men var­je gång vi flyt­tar den så mins­kar den ock­så. Det är ett lång­sik­tigt ar­be­te. I det se­nas­te årets med­bor­gar­löf­te från po­li­sen och stads­dels­för­valt­ning­en i Ang­e­red har man haft ett sär­skilt fo­kus på ökad trygg­het i of­fent­li­ga mil­jö­er; ett pro­blem som Ang­e­reds­bor­na har lyft fram i fle­ra trygg­hets­un­der­sök­ning­ar.

– Man ska kun­na gå till af­fä­ren och kö­pa ett pa­ket mjölk ut­an att kän­na sig otrygg, sä­ger Fred­rik Lennarts­son. Vi har ju va­rit i Ang­e­reds centr- um un­der ett års tid och det vi kan se är att det går åt rätt håll.

To­talt har det bli­vit 300 be­sök i Ang­e­reds cent­rum från po­li­sens si­da det se­nas­te året. 18 rik­ta­de in­sat­ser mot nar­ko­ti­ka. Kom­mu­nen och bo­stads­bo­la­gen har ar­be­tat myc­ket med att stä­da bort skräp och klot­ter. Och i ut­vär­de­ring­en ser Fred­rik Lennarts­son att samt­li­ga in­sat­ser ger re­sul­tat.

– Det har vi fått med pro­ble­ma­ti­ken kring bus­kör­ning på mo­ped, till ex­em­pel, sä­ger han. Tit­tar vi på an­mäl­ning­ar går brotts­lig­he­ten ner. Många vri­der på det och sä­ger att män­ni­skor in­te an­mä­ler. Men vi ser det som en po­si­tiv trend.

Just nu ar­be­tar po­li­sen och stads­dels­för­valt­ning­en i Ang­e­red med att ta fram ett nytt med­bor­gar­löf­te. Fred­rik Lennarts­son vill in­te av­slö­ja någ­ra de­tal­jer kring det än, men in­rikt­ning­en i tyd­lig:

– Vi kom­mer fort­sät­ta job­ba med of­fent­li­ga mil­jö­er, sä­ger han.

FO­TO: ERIK AN­DERS­SON/PO­LI­SEN

NÄRVARO. Po­li­sen i Ang­e­red job­bar med att ska­pa trygg­het i of­fent­li­ga mil­jö­er. Lilla bil­den: Fred­rik Lennarts­son, kom­mun­po­lis i Ang­e­red.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.