Ham­mar­kul­lens be­skyd­da­re

MU­RAL­MÅL­NING. La­tinskt på Bred­fjälls­ga­tan Nu är Ham­mar­kul­lens ar­ton­de mu­ral­mål­ning på plats. Beskyddaren, ett sa­m­ar­be­te mel­lan Ham­mar­kul­le­bor­na och en mex­i­kansk konst­när, är ett konst­verk som ing­en kan mis­sa.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER - HAMMARKULLEN Li­na Pers­son li­na.pers­son@go­te­borg­di­rekt.se

Max­grän­sen är de­fi­ni­tivt nådd. Al­la ska ha råd att bo. Och bå­de all­män­nyt­tan och pri­va­ta går med ut­märk­ta vins­ter som det är. lä­sa­re om att all­män­nyt­tan vill hö­ja hy­ror­na med 3,4 pro­cent och de pri­va­ta hy­resvär­dar­na vill hö­ja med 3,5 pro­cent in­för näs­ta år. Jag ser det som att bar­net fly­ter i uni­ver­sum, mel­lan nat­ten och da­gen. Nat­ten sym­bo­li­se­rar svå­ra ti­der och gry­ning­en vi­sar att det kom­mer att bli bätt­re.

Det luk­tar spray­färg på långt håll när den mex­i­kans­ke konst­nä­ren ”Sen­se” läg­ger de sista de­tal­jer­na in­nan han är helt nöjd med mu­ral­mål­ning­en på Bred­fjälls­ga­tan 50.

Han kal­lar den La pro­tecto­ra, beskyddaren, och den fö­re­stäl­ler ett barn som hål­ler en färg­glad glob i sin famn.

– Det som är vik­tigt är vad folk ser i det, sä­ger ”Sen­se”, som egent­li­gen he­ter Ed­gar­do Or­tiz Cor­ra­les. Jag tol­kar det som att bar­net be­skyd­dar det mång­kul­tu­rel­la sam­häl­let som finns i Hammarkullen.

”De­mo­kra­ti­se­ra kons­ten”

Med bi­drag från Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen, Bo­stads­bo­la­get och Mex­i­kos am­bas­sad har Hammarkullen haft möj­lig­het att kny­ta till sig konst­nä­rer som har fått ska­pa mu­ral­mål­ning­ar.

To­talt har nio konst­nä­rer från Sy­da­me­ri­ka och Sve­ri­ge, ef­ter works­hops med bo­en­de i om­rå­det, ska­pat 18 mu­ral­mål­ning­ar i Hammarkullen de se­nas­te åren.

– Det här är ett sätt att de­mo­kra­ti­se­ra kons­ten, sä­ger Glo­ria Es­te­ban som är pro­jekt­le­da­re på Blå stäl­let.

– Det finns många som in­te går till mu­se­er och gal­le­ri­er men ge­nom mu­ral­mål­ning­ar­na får al­la till­gång till konst. Dess­utom är med­ska­pan­det vik­tigt, vi vill att kon- sten ska sä­ga nå­got om om­rå­det och om dem som bor där.

Hon tit­tar upp på ”Sen­se” som styr den blå sky­lif­ten bak­åt, för att få en över­blick över konst­ver­ket. Han har må­lat i tio da­gar och ut­ma­ning­en har sna­ra­re le­gat i det osta­di­ga väd­ret än i det fak­tum att mu­ral­mål­ning­en täc­ker kort­si­dan på ett åt­ta vå­ning­ar högt hus.

– Hammarkullen är, som många and­ra mil­jon­pro­gram­s­om­rå­den, maf­figt. Om man gör nå­got li­tet ser man det in­te, sä­ger Glo­ria Es­te­ban. Det be­hövs nå­got jät­testort som verk­li­gen ska­par upp­märk­sam­het. Mu­ral­mål­ning­ar fun­ge­rar otro­ligt bra i om­rå­det.

Gör Hammarkullen gott

Nu finns mu­ral­mål­ning­ar här och var i Hammarkullen.

– Det är vac­kert, sä­ger en ung tjej i hi­jab som kom­mer gå­en­de på Bred­fjälls­ga­tan. Det blir så glatt med li­te färg.

Hen­nes kom­pis hål­ler med.

– Ja, förr var det så grått här.

De har bå­da vux­it upp i Hammarkullen och tyc­ker att mu­ral­mål­ning­ar­na gör Hammarkullen gott, in­te ba­ra ge­nom att de ger gråa bygg­na­der färg ut­an ock­så för att de gör att män­ni­skor som bor i and­ra de­lar av Gö­te­borg tyc­ker att Hammarkullen är fint.

”Sen­se” tar av sig masken som täc­ker an­sik­tet och tit­tar upp mot bar­nets an­sik­te som i sin tur be­står av fle­ra mind­re an­sik­ten; ”Sen­se” sig­num som sym­bo­li­se­rar ge­men­ska­pen i sam­häl­let.

– Jag ser det som att bar­net fly­ter i uni­ver­sum, mel­lan nat­ten och da­gen. Nat­ten sym­bo­li­se­rar svå­ra ti­der och gry­ning­en vi­sar att det kom­mer att bli bätt­re.

BESKYDDAREN. Konst­nä­ren be­trak­tar re­sul­ta­tet. I tio da­gar har han ar­be­tat med mål­ning­en på Bred­fjälls­ga­tan 50.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.