För­tyd­li­gan­de gäl­lan­de Gun­na­reds gård

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

I för­ra num­ret av Gö­te­borg Di­rekt skrev vi att Träff­punk­ten, de öpp­na träf­far­na för per­so­ner med psy­kisk ohäl­sa i Gun­na­reds gård, stänger.

Träff­punk­ten kom­mer att dra ner på öp­pet­ti­der­na un­der hös­ten och stänga helt i ja­nu­a­ri. An­led­ning­en är spar­krav och att man vill sat­sa på verk­sam­he­ten som vän­der sig till unga vux­na mel­lan 18 till 35 år, som le­ver med psy­kisk ohäl­sa. Gun­na­reds gård har allt­så ing­en barn- och ung­doms­verk­sam­het som det fel­ak­tigt stod i ar­ti­keln. Verk­sam­het för unga vux­na med psy­kisk ohäl­sa kom­mer allt­så att fort­sät­ta på går­den. Gun­na­reds gård fort­sät­ter även med verk­sam­he­ter som har sys­sel­sätt­ning och stöd ut i ar­be­te el­ler stu­di­er för vux­na med psy­kisk ohäl­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.