Ils­ka mot pla­ne­rad hy­res­höj­ning

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

All­män­nyt­tan vill hö­ja hy­ran med 3,4 pro­cent och de pri­va­ta hy­resvär­dar­na vill hö­ja med 3,5 pro­cent in­för näs­ta år. ”En all­de­les för hög ni­vå”, me­nar Hy­res­gäst­för­e­ning­en.

GÖ­TE­BORG

Bå­de de all­män­nyt­ti­ga och de pri­va­ta hy­resvär­dar­na har kom­mit med si­na förs­ta hy­reskrav in­för näs­ta år. All­män­nyt­tan vill hö­ja med 3,4 pro­cent och pri­vatvär­dar­nas or­ga­ni­sa­tion GFR vill hö­ja 3,5 pro­cent.

– Det är en all­de­les för hög ni­vå, sä­ger Carl -Jo­han Berg­ström, för­hand­lings­chef vid Hy­res­gäst­för­e­ning­en i väst­ra Sve­ri­ge i ett press­med­de­lan­de.

”Rän­tor­na fort­satt lå­ga”

Han fort­sät­ter:

– För­ra året ham­na­de höj­ning­ar­na på be­tyd­ligt läg­re ni­vå­er och vi be­dö­mer att de eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar­na för hy­resvär­dar­na är lik­vär­di­ga med fö­re­gå­en­de år. Rän­tor­na är fort­satt lå­ga, bo­la­gen har fullt ut­hyrt och vins­ter­na har fort­satt att öka. I för­hål­lan­de till risk är hy­resvär­dar­nas av­kast­ning myc­ket god.

Lan­dets störs­ta kom­mu- na­la hy­resvärd, Po­sei­don, har pre­cis som för­ra året för­hand­lat till­sam­mans med Bo­stads­bo­la­get, Gårdstens­bo­stä­der och Fa­mil­je­bo­stä­der.

Ti ll­sam­mans har de 72 000 hy­res­gäs­ter. Kon­cer­nens yr­kan­de mo­ti­ve­ras med de­ras upp drag att ” vär­na hy­res­rät­tens lång­sik­ti­ga ut­veck­ling och sä­ker­stäl­la en sta­bil eko­no­misk ut­veck­ling och god för­valt­ning av fas­tig­he­ter­na”.

37 000 gö­te­bor­ga­re

En­ligt dem kun­de 2018 års höj­ning, på 1,2 pro­cent, ex­em­pel­vis in­te för­verk­li­ga upp­dra­get med trygg­hets­ska­pan­de åt­gär­der och un­der­håll av fas­tig­he­ter­na.

GFR krav på 3,5 pro­cent om­fat­tar cir­ka 37 000 gö­te­bor­ga­re.

– Re­dan i dag har många hy­res­gäs­ter svårt att få eko­no­min att gå ihop och höj­ning­ar på den här ni­vån skul­le bli oer­hört känn­bart bå­de för en­skil­da men ock­så för sam­hälls­e­ko­no­mi i stort, sä­ger Carl-Jo­han Berg­ström.

Am­bi­tio­nen är att för­hand­ling­ar­na ska va­ra kla­ra i god till in­nan års­skif­tet.

FO­TO: EMELIE ASPLUND OCH MOSTPHOTOS

FÖR­HAND­LAR. Carl Jo­han Berg­ström, Hy­res­gäst­för­e­ning­en, an­ser att höj­ning­en är all­dels för hög.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.