Det brin­ner i knu­tar­na när det gäl­ler kli­ma­tet

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! - Ingela Boll­gren Hjer­tqvist

Det brin­ner i knu­tar­na – i dub­bel be­mär­kel­se när det gäl­ler kli­ma­tet. Bok­stav­li­gen, den­na ljuv­ligt var­ma som­mar har gått över till att bli ett hett in­fer­no för al­la som käm­par mot skogs­brän­der­na. Det är högst san­no­likt att det är kli­mat­för­änd­ring­en som lig­ger bakom den­na ex­trem­som­mar.

Men det brin­ner ock­så i knu­tar­na i be­ty­del­sen att det är bråt­tom, myc­ket bråt­tom att hej­da kli­mat­för­änd­ring­en in­nan den­na som­mar blir re­gel i stäl­let för un­dan­tag i Sve­ri­ge. Vi mås­te skaf­fa nya och vas­sa­re verk­tyg för att upp­nå vå­ra högt ställ­da mål om fos­sil­fri­het.

De fles­ta le­dan­de kli­ma­te­ko­no­mer är över­ens om att det mest ef­fek­ti­va är att läg­ga en skatt el­ler av­gift på fos­si­la kol­di­ox­id­ut­släpp så att det blir rik­tigt dyrt att för­o­re­na at­mo­sfä­ren. Så vad är det som hind­rar? Ja, det skul­le ju verk­li­gen på­ver­ka vår livs­stil. Fly­ga mind­re, blir väl­digt dyrt att tan­ka bi­len, och de fles­ta av al­la vå­ra pry­lar kan vi tac­ka den bil­li­ga ol­jan för. Så vil­ken po­li­ti­ker vå­gar an­ta den ut­ma­ning­en?

Det finns en lös­ning, kal­lad Av­gift och Ut­del­ning, som Kli­matsva­ret ar­be­tar för. Den­na idé in­ne­bär en sta­digt sti­gan­de av­gift på kol­di­ox­id från fos­si­la ener­gikäl­lor tills pri­set blir så högt att al­ter­na­ti­va ener­gikäl­lor är mer lön­samt. Se­dan ska he­la in­täk­ten be­ta­las till­ba­ka i li­ka de­lar till var­je vux­en med­bor­ga­re. Det­ta kom­mer att gyn­na dem som står för lå­ga CO2-ut­släpp, och un­der­lät­ta att kla­ra av de pris­steg­ring­ar som föl­jer. Dä­re­mot får hög­kon­su­men­ter bä­ra mer av bör­dan av hög­re pri­ser (och kom­mer för­hopp­nings­vis att stäl­la om till mind­re fos­sil kon­sum­tion).

Kli­matsva­ret är den svens­ka gre­nen av den glo­ba­la kli­mat­rö­rel­sen Ci­ti­zens´ Cli­ma­te Lob­by, där för­sla­get, som CCL kal­lar Car­bon Fee and Di­vi­dend, väc­ker ett sti­gan­de in­tres­se runt om i värl­den. Den här som­ma­rens ex­trem­vä­der över­går förr el­ler se­na­re i grå­mu­len höst. Vad än val­re­sul­ta­tet ut­myn­nar i, så låt oss hop­pas att kli­mat­po­li­ti­ken får högs­ta pri­o­ri­tet. Nu är det dags att sät­ta fram­ti­den för barn­bar­nen i förs­ta rum­met.

FO­TO: HUBERT ELMING

BRIN­NAN­DE KNU­TAR. I dub­bel be­mär­kel­se?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.