Kri­sen över i Ang­e­red – nu vän­der eko­no­min

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Ang­e­red har haft ett tufft år eko­no­miskt. Re­dan i ja­nu­a­ri gick stads­de­len back fy­ra mil­jo­ner och fick spar­krav på 88,5 mil­jo­ner. Nu ser det eko­no­mis­ka lä­get li­te lju­sa­re ut.

Ang­e­red har haft ett tufft eko­no­miskt år. Re­dan i ja­nu­a­ri gick stads­de­len back fy­ra mil­jo­ner och fick spar­krav på 88,5 mil­jo­ner. Nu ser det eko­no­mis­ka lä­get li­te lju­sa­re ut. Ang­e­reds bud­get be­fann sig i ett all­var­ligt lä­ge i bör­jan av året. Re­dan i ja­nu­a­ri ha­de stads­de­len dra­git på sig ett un­der­skott på över fy­ra mil­jo­ner kro­nor och tving­a­des till spar­krav på 88,5 mil­jo­ner kro­nor. Nu ver­kar Ang­e­reds bud­get när­ma sig ba­lans, en­ligt Os­kar Nilsson eko­no­mi­chef, Ang­e­reds stads­dels­för­valt­ning.

– I au­gusti läm­na­de vi en rap­port med ett re­sul­tat som var cir­ka fy­ra mil­jo­ner bätt­re än bud­get och års­pro­gno­sen ser ut att lan­da på ett un­der­skott på 2,7 mil­jo­ner. To­talt ser det ut som vi kom­mer att kla­ra året, sä­ger han.

Vänd­ning­en i eko­no­min be­ror till stor del på att de sparåt­gär­der som an­togs i vå­ras bör­jar ge ef­fekt nu. Det var fram­för allt in­om allt sek­torn In­di­vid- och fa­mil­je­om- sorg (IFO) samt funk­tions­hin­der som man skul­le spa­ra mest.

– Nu ser vi att vå­ra köp­ta verk­sam­he­ter in­om IFO in­te fort­sät­ter att öka, vi har fått li­te broms där. Vi ser fort­fa­ran­de inga tren­der än men det ver­kar som vi har fått stopp på den kost­nads­ök­ning­en. Se­dan har vi na­tur­ligt­vis ge­ne­rellt hål­lit till­ba­ka och haft kom­plet­te­rings­bud­ge­tar, sä­ger Os­kar Nilsson.

Trots ljus­ning­en har för­valt­ning­en fort­satt sto­ra ut­ma­ning­ar.

– Det ser ut som det går åt rätt håll på to­ta­len för för­valt­ning­en men vi har fort­fa­ran­de ut­ma­ning­ar in­om IFO och funk­tions­hin­der men det ser ut att gå åt rätt håll även där. Hur kom­mer näs­ta år att se ut?

– Näs­ta år blir ett kärvt år, så är det na­tur­ligt­vis. Det är för ti­digt att sä­ga om och hur be­spa­ring­ar­na kom­mer att se ut men vi hop­pas in­te att det ska bli li­ka om­fat­tan­de.

BA­LANS. Ef­ter en djup kris ser Ang­e­reds eko­no­mi li­te bätt­re ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.