HAN BLÅSER NYTT LIV I BERGRUMMET

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 - Kai Mar­tin 0708639037 ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

He­i­no Jacobs­son har job­bat som glas­blå­sa­re i Små­land i 25 år. Nu ny­sat­sar han på kur­ser, ja­ma­re och fyl­lesvin i Bun­ke­ber­get.

in på fes­ti­va­len, sä­ger hon.

– Det blir ar­tis­ter och band som är i star­ten av sin kar­riär, men som det re­dan pra­tas myc­ket om. Som is­länds­ka AD­HD och Maria João Og­re. Vi har en idé om att va­ra först med det se­nas­te. Det är nå­got som jag tyc­ker har sak­nats på de se­nas­te årens fes­ti­va­ler.

Han­nah Tolf Band

Hon näm­ner ock­så gö­te­borgs­kan Han­nah Tolf vars band spe­lar un­der fes­ti­va­len. För un­der fes­ti­va­len mö­ter in­ter- na­tio­nellt lo­kalt på ett om­fam­nan­de och in­tres­sant sätt.

– Han­nah Tolf Band är re­dan eta­ble­ra­de i bran­schen, har en bra iden­ti­tet och pas­sar väl­digt bra i den nisch som vi har valt för årets festival, me­nar Sil­via Sar­dei­ra.

Av fes­ti­va­lens fem da­gar kom­mer tre ha fo­kus på spel­ning­ar i Gamlestaden. Allt från fram­trä­dan­de i Slakt­hus­om­rå­det, där man un­der te­mat ” Wi­ne me­cha­nics” kom­mer pro­me­ne­ra till näs­ta spel­ning, till spel­ning­ar hos kaf­fe­rosta­ren Per Nord­by.

– Pro­me­na­den kom­mer att mar­ke­ra på ett kre­a­tivt sätt och tar ba­ra knappt tio mi­nu­ter. det kom­mer finns bå­de ut­rym­me för mu­sik, dryck, mat och pro­me­nad, för­kla­rar Sil­via Sar­dei­ra.

– Folk som gil­lar jazz bru­kar gil­lar så­da­na här kon­cept och jag tyc­ker dess­utom att det bra att för­sö­ka kopp­la sce­ner­na till nam­net på fes­ti­va­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.