47 Gö­te­borgs­sko­lor ska grans­kas en­ligt ny me­tod

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG - Kristi­an Ri­sen­fors 0736-201459 kristi­an.ri­sen­fors@ go­te­borg­di­rekt.se

För att för­bätt­ra kva­li­te­ten på Sve­ri­ges sko­lor har Skol­in­spek­tio­nen ta­git fram en ny gransk­nings­me­tod. Un­der hös­ten grans­kas 47 sko­lor i Gö­te­borg.

Ti­di­ga­re har Skol­in­spek­tio­nens re­gel­bund­na gransk­ning en­bart be­stått av till­syn, där man tit­tar på att sko­lor­na upp­fyl­ler la­gens krav.

– Det nya är att vi tit­tar på kva­li­tet. Det kan hand­la om sko­lor som upp­fyl­ler la­gens krav men där det finns en möj­lig­het till för­bätt­ring. Tan­ken är att vi ska kun­na ge bätt­re åter­kopp­ling och sti­mu­le­ra ut­veck­ling, sä­ger Johanna Chung på Skol­in­spek­tio­nen.

Fy­ra om­rå­den pri­o­ri­te­ras; un­der­vis­ning, rek­tors le­dar­skap, trygg­het och stu­di­e­ro och be­döm­ning och be­tygs­sätt­ning. Minst två in­spek­tö­rer kom­mer på för­an­mäl­da be­sök där de är med i klass­rum­men och in­ter­vju­ar bå­de ele­ver, lä­ra­re, rek­tor och an­nan per­so­nal.

I he­la lan­det grans­kas cir­ka 200 grund­sko­lor un­der hös­ten, 47 i Gö­te­borg.

Skol­in­spek­tio­nen fort­sät­ter även gö­ra till­syn på sko­lor där de ser störst bris­ter. Det nya ar­bets­sät­tet med kva­li­tets­gransk­ning har per­ma­nen­tats ut­ö­ver det.

– Tan­ken är att det­ta ska va­ra en re­gel­bun­den verk­sam­het hos oss. Vi kom­mer att tit­ta på nya sko­lor var­je år. Även om man le­ver upp till la­gens krav kan det fin­nas för­bätt­rings­po­ten­ti­al, sä­ger Johanna Chung.

GRANS­KAS. Un­der hös­ten och vå­ren be­sö­ker Skol­in­spek­tio­nen ut­val­da sko­lor, där­ibland fle­ra i Ang­e­red, och tit­tar bå­de på det som fun­ge­rar bra och det som be­hö­ver bli bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.