Vill väc­ka med­ve­ten­het om mil­jö och kli­mat

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORGSHELG - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

kli­mat­pro­ble­ma­ti­ken finns och det finns de som tyc­ker att den finns, sä­ger hon och beskriver män­ni­skor i Ari­zo­na som valt att blun­da för kli­mat­frå­gan ge­nom att helt en­kelt må­la det gu­la, brän­da grä­set grönt.

– Ja, just där är frå­gan ex­tremt po­la­ri­se­rad. Men jag tror att det är vik­tigt att för­stå att vi är en del av allt och in­te top­pen av li­vets träd, sä­ger Ka­rin Blixt.

Un­der två år har dis­kus­sio­ner om pjä­sens in­ne­håll förts. Men i som­ras sat­te hon punkt. Nu är det dags för pre­miär på pjäsen på Teater Trix­ter. In i det sista ska re­pli­ker sli­pas och mu­si­ken taj­mas – för det­ta är en pjäs till mu­sik

Trots att det hand­lar om en kort spel­pe­ri­od – 14 oktober till 22 no­vem­ber – så hop­pas Ka­rin Blixt på att pjäsen ska fort­sät­ta le­va. Dels i publi­kens med­ve­tan­de, dels som skol­te­a­ter och att den sam­ti­digt kan va­ra ett sätt att för­hål­la sig till kli­ma­tång­es­ten.

– Ja, fö­re­ställ­ning­en är ju rik­ta­de till ung­do­mar från 15 år och upp­åt. Jag vill ju sam­la al­la med kli­ma­tång­est så att man ock­så kan få skrat­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.