FA­CE­BOOK

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! -

Max­grän­sen är de­fi­ni­tivt nådd. Al­la ska ha råd att bo. Och bå­de all­män­nyt­tan och pri­va­ten går med ut­märk­ta vins­ter som det är.

Känns all­tid som en löj­lig dans de gör var­je år när hy­resvär­dar­na först kom­mer med nå­got löj­ligt re­kord­höj­ning var­på HGF kan få kän­nas som hjäl­tar när de får ner hy­resök­ning­en till 2.5% oav­sett hur låg rän­tan har va­rit.

Hur länge man har råd bor kvar i sin lä­gen­het då? Ska man bli hem­lös när man blir gam­malt?

En ju­rist be­rät­ta­de för mig att va­pen och porr är de bran­scher som slår fas­tig­hets­ä­gan­de i lön­sam­het. Visst ska ägan­de­rätt vär­nas men när 2.2 mil­jo­ner vux­na svens­kar le­ver på fat­tig­doms­grän­sen så bör även lan­dets ut­veck­ling, de­mo­kra­ti och trygg­het va­ra aspek­ter som ställs emot de som bär ett så stort sam­hälls­an­svar som hy­res­fas­tig­hets­ä­gar­na gör. Gm att en all­de­les för stor del av in­koms­ten går till hy­ra så på­ver­kar fas­tig­hets­ä­gar­na bå­de de­mo­kra­tins ut­veck­ling och den psy­kis­ka häl­san i lönn­dom och om mo­röt­ter all­tid är lös­ning­en för de som har det rätt gott så bor­de var och en in­se att pis­ka och hot in­te är en bra idè för de som käm­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.