Larm: Båttju­var­na slår till up­pe på land

Ba­ra i höst har det skett 66 båt­brott i Gö­te­borg. De fles­ta ef­ter att bå­tar­na kom­mit ur vatt­net. Nu var­nar po­li­sen för att den luk­ra­ti­va stöld­sä­song­en kan sträc­ka sig över he­la vin­tern.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@ go­te­borg­di­rekt.se

Från 15 au­gusti till i dag har det skett he­la 66 båt­brott i Gö­te­borg. Och en­ligt po­li­sens siff­ror är det i sam­band med sjö­sätt­ning och upp­tag­ning av bå­ten som flest brott sker.

Båt­sä­song­en är se­dan länge över och i de fles­ta ham­nar­na lig­ger bå­tar­na på land. Men båttju­var­nas sä­song är in­te rik­tigt slut än, för sam­ti­digt som bå­ten­ga­ge­mang­et går i ide pas­sar båttju­ven på.

– Tit­tar man på sta­tisti­ken så ser man tyd­ligt att det är i sam­band med sjö­sätt­ning och upp­tag­ning av bå­ten som flest brott rap­por­te­ras, sä­ger Niklas Brehm, po­lis­in­spek­tör Stor­gö­te­borg syd.

Många läm­nar mo­torn Sett från den 15 au­gusti i år har det i Gö­te­borg an­mälts sex båtstöl­der, 28 in­brott i bå­tar och he­la 32 båt­mo­to­rer har stu­lits.

– Många lå­ter båt­till­be­hö­ren lig­ga kvar i bå­ten när de ta­git upp den och ibland sit­ter till och med mind­re mo­to­rer kvar ut­an­på med då­ligt stöld­skydd. Och trots att många ham­nar un­der som­ma­ren har oli­ka vakt­lös­ning­ar är det in­te alls li­ka van­ligt på vin­tern, be­rät­tar Niklas Brehm.

”Töm bå­ten” Där­för rå­der po­li­sen al­la båt­ä­ga­re att töm­ma sin båt på vär­desa­ker när de ta­git upp den för vin­tern och lå­sa in båt­mo­torn el­ler ut­rus­ta den med ett så kal­lat klass tre kva­li­tets­lås.

– De lå­sen mås­te man an­vän­da ex­em­pel­vis vin­kelslip på vil­ket in­te är li­ka dis­kret som om man skul­le klip­pa en kät­ting med bult­sax, , sä­ger po­lis­in­spek­tör Niklas Brehm och fort­sät­ter:

– Om man kan ut­rus­ta sin hamn med oli­ka sä­ker­hets­an­ord­ning­ar hjäl­per ju även det till att hål­la ned brot­ten men det mås­te till fle­ra oli­ka åt­gär­der för att få bukt med pro­ble­met.

FOTO: MOSTPHOTOS

BÅTSAMVERKAN.

Flest båt­brott i sam­band med sjö­sätt­ning och upp­tag­ning av bå­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.