Lång vän­tan kan or­sa­kat hjärn­ska­dor

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

När en åt­ta da­gar gam­la be­bis från Högs­bo blev akut sjuk i gul­sot tog det fem tim­mar på aku­ten in­nan bar­net fick träf­fa en lä­ka­re. I en an­mä­lan till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, Ivo, skri­ver en vård­nads­ha­va­re att den långa vän­tan led­de till att späd­bar­net fick be­stå­en­de men i form av hjärn­ska­dor.

Ivo skri­ver i sitt be­slut att barna­ku­ten in­te age­rat till­räck­ligt skynd­samt med hän­syn till pa­ti­en­tens sym­tom. De kan dock in­te ut­ta­la sig om huruvi­da de myc­ket all­var­li­ga kon­se­kven­ser­na, med bland an­nat svå­ra neu­ro­lo­gis­ka be­svär, be­ror på den långa vän­tan el­ler in­te.

Barna­ku­ten har ef­ter hän­del­sen vid­ta­git åt­gär­der för att för­hind­ra lik­nan­de hän­del­ser in­träf­far i framtiden. Göteborgdirekt be­sök­te Bounce och de­ras sä­reg­na re­kry­te­rings­pro­cess.

FOTO: BOUNCE

FULL FART.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.