Kon­su­ment Gö­te­borg Svar på di­na frå­gor

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan -

Le­ve­ran­sen tog för lång tid – och säng­en ha­de fel mått

Frå­ga: I mit­ten på au­gusti be­ställ­de jag en säng hos en mö­bel­af­fär och le­ve­rans lo­va­des ef­ter 6–8 vec­kor. Det he­la drog ut på ti­den och säng­en le­ve­re­ra­des först ef­ter 10 vec­kor. Då säng­en le­ve­re­rats vi­sa­de det sig vid uppack­ning att säng­en som skul­le va­rit 90 cm bred en­dast var 80 cm.

Af­fä­ren kon­tak­ta­des di­rekt om felet och de lo­va­de re­kla­me­ra säng­en så att en ny skul­le kom­ma. Ef­ter 3 vec­kor har fort­fa­ran­de ing­en ny säng le­ve­re­rats. Vid kon­takt med mö­bel­af­fä­ren får jag sva­ret att man in­te får kon­takt med till­ver­ka­ren i Po­len. En­ligt af­fä­ren ska till­ver­ka­ren va­ra en av Po­lens störs­ta så kon­kurs fö­re­lig­ger nog in­te.

Vad har jag nu som kon­su­ment för rät­tig­he­ter gente­mot mö­bel­af­fä­ren i Sve­ri­ge? Kan man krä­va kom­pen­sa­tion? Till sa­ken hör att mö­bel­af­fä­ren gett med­gi­van­de till att tills vi­da­re an­vän­da sig av den fel­ak­ti­ga säng­en.

Svar: En­ligt kon­su­ment­köpla­gen så var af­fä­ren i dröjs­mål när säng­en in­te le­ve­re­ra­des ef­ter de ut­lo­va­de 8 vec­kor­na. När de se­dan le­ve­re­rar är de in­te läng­re i dröjs­mål, de har ju le­ve­re­rat en säng. Säng­en som le­ve­re­ra­des var en 80-istäl­let för 90-säng vil­ket in­ne­bär att det är fel på säng­en.

När det är fel så har den som sålt va­ran rätt att för­sö­ka åt­gär­da felet el­ler le­ve­re­ra en ny. Ef­tersom le­ve­rans­ti­den på en ny säng är 6-8 vec­kor så får man räk­na med att le­ve­ran­sen av den nya säng­en tar li­ka lång tid.

Om till­ver­ka­ren i Po­len har gått i kon­kurs så får af­fä­ren hit­ta en an­nan le­ve­ran­tör som kan le­ve­re­ra en lik­vär­dig (men in­te säm­re) säng till dig. Det du som kon­su­ment har rätt till är er­sätt­ning för de kost­na­der som du drab­bats av på grund av att de le­ve­re­rat fel stor­lek på säng­en.

Så länge af­fä­ren står för al­la trans­port­kost­na­der så åter­står ba­ra er­sätt­ning för te­le­fon­sam­tal och buss­bil­jet­ter.

De skic­kar fak­tu­ror ut­an att jag har sagt ja till nå­got

Frå­ga: En te­le­fon­för­säl­ja­re ring­de mig för någ­ra må­na­der se­dan men det en­da jag sa var att jag vil­le ha mer in­for­ma­tion om de­ras ut­bud och pri­ser och ab­so­lut in­te att jag vil­le ha nå­got abon­ne­mang. I fle­ra må­na­der har jag nu fått fak­tu­ror på abon­ne­mang hos den­na ope­ra­tör.

Jag har ju in­te tac­kat ja till nå­got! Jag har ef­ter var­je fak­tu­ra ringt och sagt att jag in­te be­ställt nå­got och att jag in­te tän­ker be­ta­la för det.

När jag har ringt dem har de sagt att de in­te har kvar ljud­fi­len från sam­ta­let men häv­dar att be­kräf­tel­sebre­vet de skic­kat ef­ter sam­ta­let räc­ker som be­vis. Vad kan jag gö­ra?

Svar: Ut­gångs­punk­ten är att det är den som på­står att ett av­tal finns som ock­så ska be­vi­sa det. Vid te­le­fon­för­sälj­ning är det van­li­ga att en ljud­fil spa­ras som be­vis­ning. Finns in­te den­na ljud­fil att få tag på kan de in­te på det sät­tet be­vi­sa att du har tac­kat ja till nå­got.

En från dem en­si­digt ut­skic­kat be­kräf­tel­se kan ald­rig va­ra be­vis för att det finns ett av­tal. Du bör kon­tak­ta dem, helst skrift­li­gen, och be­stri­da fak­tu­ror­na med den grun­den att det in­te finns nå­got av­tal. Skic­kar ope­ra­tö­ren vi­da­re fak­tu­ror­na till in­kas­so så ska du be­stri­da till in­kas­so­fö­re­ta­get på sam­ma grund som till ope­ra­tö­ren.

Jag miss­tän­ker att bi­lens mät­ställ­ning ma­ni­pu­le­rats

Frå­ga: Jag köp­te en be­gag­nad bil för 75 000 kr för någ­ra må­na­der se­dan. Nu miss­tän­ker jag att nå­gon har ma­ni­pu­le­rat bi­lens mä­tar­ställ­ning, och jag hör­de av mig till fö­re­ta­get som jag köp­te bi­len av och kla­ga­de.

De sa att jag ha­de köpt bi­len av en pri­vat­per­son och att de ba­ra ha­de för­med­lat kö­pet. De me­na­de att om jag ha­de nå­got att kla­ga på så skul­le jag vän­da mig till pri­vat­per­so­nen som var den ti­di­ga­re äga­ren.

Men jag har ald­rig haft nå­got med den per­so­nen att gö­ra. Har fö­re­ta­get rätt att gö­ra så här?

Svar: Det finns reg­ler om det­ta i kon­su­ment­köpla­gen, en tving­an­de lag som allt­så fö­re­ta­gen mås­te föl­ja. Där anges att la­gen även gäl­ler om ett fö­re­tag för­med­lar ett köp mel­lan två pri­vat­per­so­ner. Det in­ne­bär att du har rätt att kla­ga till fö­re­ta­get om det är fel på mä­tar­ställ­ning­en och du in­te viss­te om det när du köp­te bi­len. Fö­re­ta­get har då rätt att i förs­ta hand för­sö­ka av­hjäl­pa felet el­ler le­ve­re­ra en bil som hål­ler det skick som ni av­ta­lat om till dig.

Kan man väg­ra be­ta­la ut pan­ten för bur­kar?

Frå­ga: Mås­te en bu­tik be­ta­la ut pant när de säl­jer pant­bur­kar? Kan ett fö­re­tag ha si­na eg­na reg­ler kring pant i re­tur el­ler ej? Man mås­te väl ha rätt att få till­ba­ka pant om bur­ken är märkt med pant­sym­bol?

Svar: Är bur­ken märkt med pant­sym­bol så ger det kun­den rätt att få ut pant. Det som är svå­ra­re är om just fö­re­ta­get som sålt bur­ken är skyl­digt att ta emot de tom­ma bur­kar­na och be­ta­la ut pan­ten till kun­den. Nå­gon fast­lagd skyl­dig­het finns i prin­cip in­te. Man har in­te rätt att krä­va att fö­re­ta­get ska ta emot tom­bur­ken och be­ta­la ut pant.

Kan af­fä­ren tvinga mig att kon­tak­ta till­ver­ka­ren?

Frå­ga: Min tvätt­ma­skin har gått sön­der ef­ter ba­ra ett halv­år. Jag hör­de av mig till säl­ja­ren som hän­vi­sa­de mig vi­da­re till till­ver­ka­ren. Till­ver­ka­ren finns in­te i Sve­ri­ge och det är väl­digt svårt att få kon­takt med nå­gon på det fö­re­ta­get.

Jag vill helst ba­ra ha kon­takt med min bu­tik. Har de rätt att hän­vi­sa mig till till­ver­ka­ren?

Svar: Det är det fö­re­tag som sålt va­ran till dig som ock­så har re­kla­ma­tions­an­sva­ret. Det in­ne­bär att om du vill kla­ga på ett ur­sprung­ligt fel, som allt­så in­te be­ror på ditt an­vän­dan­de, så är det säl­ja­ren som är din mot­part. Till­ver­ka­ren kan där­e­mot ha ställt ut en ga­ran­ti och då va­ra rätt part att vän­da sig till. Så du kan allt­så va­ra i en si­tu­a­tion där du har rätt att kla­ga bå­de till säl­ja­ren och till till­ver­ka­ren.

MATHIAS GUNNARSSON, KONSUMENTRÅDGIVARE

Här sva­rar Mathias på frå­gor om al­la ty­per av kon­su­menträtts­li­ga pro­blem som ni kan tän­kas ha. Det kan hand­la om tjäns­ter el­ler va­ror, re­sor, abon­ne­mang, di­stans­av­tal och myc­ket mer.

Ställ en frå­ga

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.