Vinyläls­ka­ren Världs­mu­si­ken för­e­nar

I över 30 år har han sam­lat ski­vor från he­la värl­den. I en tid av seg­re­ga­tion och öka­de sam­hälls­klyf­tor vill skiv­hand­la­ren Said Cha­ouch på World Mu­sic Oa­sis ska­pa för­stå­el­se ge­nom mu­si­ken.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan - Jo­han­na Roos jo­han­na.roos @go­te­borg­di­rekt.se

22 år har gått se­dan Said Cha­ouch öpp­na­de skiv­bu­ti­ken World Mu­sic Oa­sis på Eng­el­brekts­ga­tan.

Även om själ­va be­grep­pet världs­mu­sik har sud­dats ut i spå­ren av di­gi­ta­li­se­ring­en är bud­ska­pet kans­ke mer ak­tu­ellt än nå­gon­sin.

– Att lyss­na på mu­sik från and­ra de­lar av värl­den och lä­ra sig om den bi­drar till att män­ni­skor för­står varand­ra. Världs­mu­sik krym­per av­stånd och det blir allt vik­ti- ga­re med tan­ke på den seg­re­ga­tion vi ser idag.

Sor­te­rar ef­ter geo­gra­fi I Said Cha­ouchs skiv­bu­tik står in­te ski­vor­na sor­te­ra­de ef­ter gen­re, ut­an ef­ter var­i­från de kom­mer: El­fen­bens­ku­si­ten, Ma­li, Kur­dis­tan, Iran, Ka­me­rum, Hai­ti, Bra­si­li­en...

– Det är som Ab­ba i Eti­o­pi­en el­ler hård­rocks­ban­det Kiss i In­do­ne­si­en. Be­grep­pet världs­mu­sik finns över­allt.

Den ge­dig­na skiv­sam­ling­en är re­sul­ta­tet av över 30 års sam­lan­de och det he­la bör­ja­de i Frank­ri­ke.

I ton­å­ren flyt­ta­de han från Al­ge­ri­et till Frank­ri­ke och Pa­ris, där han bland an­nat var trum­mis i ett ga­tu­mu­sik­band som spe­la­de al­ge­risk mu­sik för tu­ris­ter­na.

Där träf­fa­de han kär­le­ken och på den vägen ham­na­de han slut­li­gen i Gö­te­borg.

– Jag fort­sat­te att re­sa till Pa­ris re­gel­bun­det och för var­je gång ha­de jag en allt läng­re lis­ta på ski­vor som vän­ner och be­kan­ta bad mig kö­pa med hem.

Det var då han be­stäm­de sig för att öpp­na en skiv­bu­tik med mu­sik från he­la värl­den.

”Job­bar för att job­ba” De se­nas­te årens ned­gång i skiv­för­sälj­ning­en som fått många bu­ti­ker att stänga igen har sla­git hårt även mot World Mu­sic Oa­sis. Vid si­dan om bu­ti­ken fö­re­lä­ser han om be­grep­pet världs­mu­sik och bo­kar även in­ter­na­tio­nel­la ar­tis­ter till Gö­te­borg.

På si­na många re­sor skri­ver han re­por­tage om mu­sik från oli­ka de­lar av värl­den.

– Jag har fått job­ba för att kun­na job­ba kan man sä­ga, men jag äls­kar det jag gör. Min pen­sion kom­mer in­te be­stå av peng­ar ut­an av mu­sik och kär­lek, sä­ger Said Cha­ouch.

Min pen­sion kom­mer in­te be­stå av peng­ar ut­an av mu­sik och kär­lek.

FOTO: MARKUS ANDERSSON

ÖPPENSINNAD. Skiv­hand­la­ren Said Cha­ouch på World Mu­sic Oa­sis lå­ter sig in­spi­re­ras av to­ner från he­la värl­den.

ALLKONSTNÄR. Tuf­fa ti­der för skiv­bu­ti­ker har fått Said Cha­ouch att an­vän­da sin kre­a­ti­vi­tet för att kun­na för­sör­ja sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.