Årets jul­klapp Gö­te­borgs ju­bel

ÅRETS JUL­KLAPP. Gö­te­borg rus­tar för el­cyklar

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan - Kristi­an.ri­sen­fors@ go­te­borg­di­rekt.se

El­cy­keln är årets jul­klapp. Nu hop­pas sta­dens tra­fik­kom­mu­nal­råd att det får fler att cyk­la i sta­den. För just nu går det trögt.

De se­nas­te 30 åren har HUI Re­se­arsch, ti­di­ga­re Han­delns ut­red­nings­in­sti­tut, ut­sett Årets jul­klapp.

För att vin­na ska jul­klap­pen va­ra en ny­het el­ler ha fått ett ny­väckt in­tres­se för året, för­vän­tas säl­ja bra och re­pre­sen­te­ra den tid vi le­ver i.

Årets jul­klapp blev el­cy­keln. Ett be­sked Gö­te­borgs tra­fik­kom­mu­nal­råd Jo­han Ny­hus (S) gläd­jer sig åt.

– Ro­ligt! Det tyc­ker jag var jät­te­bra. Det möj­lig­gör för många grup­per att cyk­la. El­cy­keln gör det smi­di­ga­re för fler att ar­betspend­la. Är det in­te li­te dyrt då? – Jo, det är det ju. Men sam­ti­digt har vi sett hur re­ge­ring­ens sätt att sub­ven­tio­ne­ra gett re­sul­tat*. Många grup­per har råd att kö­pa. Jag pra­ta­de med en cy­kel­hand­la­re härom vec­kan som sa att det be­ställs som ald­rig förr, sä­ger Jo­han Ny­hus.

Gö­te­borg sik­tar på att cyk­ling­en i stan ska öka med 8,2 pro­cent per år med må­let på en tre­dubb­ling av an­ta­let cy­kel­re­sor till 2025. Men hit­tills har det gått trögt och sta­den be­hö­ver läg­ga i en hög­re väx­el.

”Det är tufft”

– Där lig­ger vi ef­ter. Re­sor­na med kol­lek­tiv­tra­fik ökar men cyk­ling­en ökar in­te mer än be­folk­nings­ök­ning­en.

Vad gör ni för att få fler att väl­ja cy­keln?

– Vi gör mas­sor. Men det är tufft. Det är myc­ket som byggs och svårt att få tag på byg­ga­re. Men vi hål­ler på att byg­ga fle­ra nya cy­kel­ba­nor och un­der­hål­ler gam­la. Se­dan job­bar vi med sats­ning­ar på säk­ra­re skol­vä­gar. Många för­äld­rar kör si­na barn till sko­lor. Med bätt­re och säk­ra­re cy­kel­vä­gar hop­pas vi att för­äld­rar­na väl­jer cy­keln i stäl­let, sä­ger Jo­han Ny­hus.

– Och så vill vi ju sän­ka has­tig­he­ten i cen­tra­la stan till 30 kilo­me­ter i tim­men. Då får man en jäm­na­re tra­fik och bi­lis­ter och cy­klis­ter kan sam­sas på de bre­da ga­tor­na. Så vi slip­per stäl­la cy­klis­ter och gå­en­de mot varand­ra.

Finns el­cy­kel på din öns­ke­lis­ta?

– Ja, det får näs­tan bli det. Jag får häl­sa frun. Men det är ju som sagt ock­så li­te dyrt som jul­klapp, sä­ger so­ci­al­de­mo­kra­ten Jo­han Ny­hus.

*Bi­dra­get täc­ker upp till en fjär­de­del (25%) av kost­na­den för en el­cy­kel. Högs­ta be­lop­pet du får till­ba­ka när du kö­per en el­cy­kel är 10 000 kro­nor i er­sätt­ning

Kristi­an Ri­sen­fors

Många grup­per har råd att kö­pa. Jag pra­ta­de med en cy­kel­hand­la­re härom vec­kan som sa att det be­ställs som ald­rig förr.

FOTO: MOA-LISA FRANSSON

PRAKTISK. Jo­han Ny­hus (S) väl­jer of­ta cy­keln när han ska ta sig nå­gon­stans inom Gö­te­borgs cen­tra­la de­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.