”Super­nan­nyn”: Surf­plat­ta er­sät­ter

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

An­na-ka­rin Wynd­hamn, dok­tor i pe­da­go­giskt ar­be­te vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet och känd från Tv3­pro­gram­met ”Super­nan­ny”. En för­äl­der med barn på en för­sko­la i Askim be­skri­ver i ett mejl till för­sko­lan att hens barn, bland an­nat spe­lat smink­spel på för­sko­lans surf­plat­ta och att plat­tan vid fle­ra till­fäl­len in­te an­vänts på ett pe­da­go­giskt sätt.

An­na-ka­rin Wynd­hamn, dok­tor i pe­da­go­giskt ar­be­te vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet och känd som Sve­ri­ges ”Super­nan­ny” i TV3, tyc­ker att det som för­äl­dern be­skri­ver i mej­let är all­var­ligt men har för­stå­el­se för pe­da­go­ger­na.

– Per­sonal­för­sörj­ning­en på för­sko­lor i lan­det och i syn­ner­het i Gö­te­borg är ett pro­blem som stads­de­lar­na allt­för länge neg­li­ge­rat och jag tror att det lig­ger till grund för det den här för­äl­dern har upp­märk­sam­mat. Är det ont om per­so­nal och man som pe­da­gog har ett verk­tyg som kan sys­sel­sät­ta en grupp barn för­står jag att man i vis­sa lä­gen tar till Ipa­den för att akut lö­sa en si­tu­a­tion. Det

FO­TO: TV3

SVE­RI­GES SUPER­NAN­NY.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.