M-kvin­nor pro­me­ne­ra­de för trygg­he­ten

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

stad. An­ne­li Rhe­din Mq-ord­fö­ran­de i Gö­te­borgs I tors­dags kväll pro­me­ne­ra­de de Mo­de­ra­ta­kvin­nor­na i Askim för ett tryg­ga­re Gö­te­borg. Tan­ken med pro­me­na­den är att med rös­ter från de bo­en­de i sta­dens oli­ka de­lar få en bild av vad som be­hö­ver gö­ras för att fler ska kän­na sig tryg­ga.

– Vi vill ha in su­per lo­ka­la syn­punk­ter från de bo­en­de i om­rå­de­na som vi be­sö­ker. Det kan va­ra otryg­ga ga­tor, bris­tan­de be­lys­ning, kol­lek­tiv­tra­fi­ken el­ler and­ra otrygg­hets­käns­lor sä­ger An­ne­li Rhe­din Mqord­fö­ran­de i Gö­te­borgs stad.

VISS­TE DU ATT… för hund­ra år se­dan bod­de drygt 197 000 i Gö­te­borg. I år be­räk­nas in­vå­na­ran­ta­let sti­ga till 572 000.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.