Oi­den­ti­fi­e­rad död man hit­tad i ett skogs­om­rå­de

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

HÖGS­BO Ons­dag 31 ja­nu­a­ri Kloc­kan 10.15 Den man an­träf­fa­des av­li­den i ett skogs­om­rå­de i Högs­bo ha­de skott­ska­dor. Man­nen är in­te iden­ti­fi­e­rad. För­un­der­sök­ning­en fort­sät­ter gäl­lan­de mord/ dråp. Po­li­sen har knac­kat dörr i när­om­rå­det och fort­sät­ter med bland an­nat hundsök i om­rå­det. Ut­red­ning hand­läggs av sek­tio­nen för grova brott. I nu­lä­get finns ing­en miss­tänkt i ären­det.

VÄSTERLEDEN Mån­dag 29 ja­nu­a­ri Kloc­kan 10.24 På Västerleden mel­lan Frölun­da­mo­tet och Järn­brotts­mo­tet är två per­son­bi­lar in­blan­da­de i en olyc­ka. Rädd­nings­tjänst är på väg, inga upp­gif­ter finns om per­sonska­dor. En bil ska lig­ga i di­ket, en bil är kvar på väg­ba­nan. Olycks­plat­sen ska va­ra i rikt­ning mot Möln­dal. Fö­ra­ren av den ena bi­len satt fast och fick klip­pas loss av rädd­nings­tjäns­ten, körs med am­bu­lans till sjuk­hus med nacksmär­tor. Bi­len bär­gas. En an­mä­lan om tra­fi­ko­lyc­ka skrivs, ing­en miss­tan­ke om brott. Det är halt på plat­sen.

ÄNGKÄRRSVÄGEN Lör­dag 27 ja­nu­a­ri Kloc­kan 12.59 En kvin­na ska en­ligt upp­gif­ter var påkörd av en per­son­bil vid ett över­gångs­stäl­le på Ängkärrsvägen. Rädd­nings­tjänst och am­bu­lans är på väg, oklart ska­de­lä­ge. Kvin­nan som är i 50-års­ål­dern körs med am­bu­lans till Möln­dals sjuk­hus för kon­troll. En an­mä­lan om tra­fi­ko­lyc­ka skrivs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.