Re­kord­många ny­byg­gen i Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Tyc­ker du att det byggs över­allt i Gö­te­borg? Det gör det. Vid års­skif­tet på­gick re­kord­många ny­byg­gen som kom­mer att fär­dig­stäl­las in­om en snar fram­tid.

Gö­te­borg väx­er och nya bo­stä­der be­hövs för att mat­cha an­ta­let in­vå­na­re. Un­der 2017 fär­dig­ställ­des 2 201 bo­stä­der i Gö­te­borg. Det är fär­re än året in­nan men desto fler ny­byg­gen på­bör­ja­des jäm­fört med 2016.

I slu­tet av året på­gick ny­bygg­na­tio­ner av 5 061 bo­stä­der. Det är en in­di­ka­tion på att myc­ket är på gång som kom­mer att bli klart in­om kort, me­nar Mar­tin Öbo, Fas­tig­hets­di­rek­tör i Gö­te­borgs Stad.

– Det bör­jar ge frukt nu. Det är många sto­ra pro­jekt som kom­mer att fal­la in och vo­ly­men fär­dig­ställ­da bo­stä­der blir stör­re än vad vi har sett på många, många år.

Fler hy­res­rät­ter på gång Ny­bygg­da lä­gen­he­ter i fler­bo­stads­hus är det som do­mi­ne­rar ny­byg­ge­na. Det är fram­för allt bo­stads­rät­ter som byggs. För­ra året fär­dig­ställ­des 1 328 bo­stads­rät­ter och 324 hy­res­rät­ter.

– Vi ser ett stort be­hov av bo­stä­der fram­för allt till folk som in­te har så myc­ket peng­ar som unga vux­na. Det är svårt att få tag på bo­stad när det ge­ne­rellt byggs bo­stads­rät­ter. Men vi har stör­re fo­kus på att fler hy­res­rät­ter byggs nu, sä­ger Em­ma­li Jans­son (MP) ord­fö­ran­de i Bygg­nads­nämn­den.

För­ra året var an­de­len på­bör­ja­de hy­res­rät­ter hög­re än på fle­ra år. Det finns ett upp­drag att hälf­ten av nya mar­kan­vis­ning­ar ska av­sät­tas för hy­res­rät­ter.

– Vi har in­te kom­mit upp till 50 pro­cent de se­nas­te åren. Men un­der 2018 vänds det­ta och det är någ­ra pro­cent över­vikt för hy­res­rät­ter i den nya mar­kan­vis­nings­pla­nen, sä­ger Mar­tin Öbo.

In­te risk­fritt Ett kraf­tigt ökat bo­stads­byg­gan­de in­ne­bär även ris­ker. Dels kom­pe­tens­bris­ten in­om bygg­bran­schen och dels hur mark­nads­för­ut­sätt­ning­ar­na ut­veck­lar sig, me­nar Mar­tin Öbo.

– Finns det till­räck­li­ga vo­ly­mer med snic­ka­re, be­tong­a­re och le­ve­ran­tö­rer. Och hur blir gö­te­borgs­mark­na­dens möj­lig­he­ter att ta emot det ökan­de an­ta­let fär­di­ga bo­stä­der. Ny­pro­duk­tion är ge­ne­rellt sett in­te bil­ligt att hy­ra el­ler kö­pa.

Li­na Isaks­son NYBYGGE. Re­kord­många ny­byg­gen är på gång i Gö­te­borg. 2016: 2017:

2016: .............................. 343 2017: ............................... 848

2016: ................................ 239 2017: ................................ 613

2016: 2017:

2016: 2017:

2016: 2017:

2016: 2017:

2016: 2017: 2016: ................................ 158 2017: ................................ 127 Gö­te­borg ................................. 53 ................................. 39 2016: 2017:

2016: 2017: ............................... 573 ............................... 879 .................................... – ............................... 291

............................... 188 ............................... 287

............................... 837 ............................... 276 ................................ 137 ............................... 243

............................... 272 ................................ 176

........................... 2 800 ............................ 3 779 2016: 2017:

2016: 2017:

2016: 2017:

2016: 2017: 2016: ................................. 149 2017: ................................ 232

2016: 2017:

2016: ................................. 101 2017: ................................. 122

2016: 2017:

2016: 2017:

2016: 2017:

2016: 2017: ............................... 869 ................................ 573

................................ 254 ................................ 334

............................... 290 ................................ 323

............................... 302 ................................ 249

.................................. 39 ................................ 144 ................................ 108 ................................. 119

Gö­te­borg ................................ 286 .................................. 66 ................................ 255 .................................. 39

............................ 2 680 ............................. 2 201

FO­TO: MOSTPHOTOS

Gö­te­borg His­ning­en His­ning­en His­ning­en His­ning­en Gö­te­borg

VI I FEMMAN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.