Brott­kärr­se­le­ver vi­da­re till fi­nal i ”Vi i femman”

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

I veckan av­gjor­des en av se­mi­fi­na­ler­na i Vi i femman där Brott­kärrs­sko­lan möt­te Ol­seröds­sko­lan i en raff­lan­de kun­skaps­du­ell.

Lil­ly Rin­man och Erik Wann­holt från Brott­kärrs­sko­lan 5A tog hem se­mi­fi­nal­se­gern i Vi i femman. Men det var en nerv­kitt­lan­de re­sa mot se­gern.

– Vi fick en stark start, men se­dan låg vi än­då un­der knappt och man viss­te in­te alls vad som skul­le hän­da, sä­ger Lil­ly Rin­man till P4 Gö­te­borg.

Ol­se­reds­sko­lan gjor­de ock­så myc­ket bra ifrån sig för po­äng­ställ­ning­en var 2522 till Brott­kärrs­sko­lan vid täv­ling­ens slut.

– Det här var ju två fa­vo­rit­klas­ser som möt­tes som bå­da all­tid va­rit väl­digt en­ga­ge­ra­de och sports­li­ga. Och jag tyc­ker att Ol­seröds­sko­lan tog för­lus­ten väl­digt bra för på den här ni­vån kan man än­då kän­na sig stolt över att ha ta­git sig så här långt, sä­ger Linn Ohls­son, pro­gram­le­da­re för Vi i femman.

Klass 5A från Brott­kärr­sko­lan var väl vär­da sin se­ger me­nar Linn då de all­tid va­rit otro­ligt skärp­ta och vi­sat stor se­ri­o­si­tet in­för täv­ling­en. Myc­ket tack va­re de­ras lä­ra­re som Linn pas­sar på att hyl­la.

– De har en otro­ligt duk­tig lä­ra­re som jag tror de har myc­ket att tac­ka för den här se­gern.

Men när se­mi­fi­na­len väl var i hamn byt­tes ner­vo­si­te­ten snabbt ut mot stor gläd­je över att ha ta­git sig vi­da­re till fi­na­len.

– Nu känns det så fan­tas­tiskt för jag är glad att ha gått vi­da­re och glad att få kom­ma till­ba­ka, av­slu­tar Lil­ly Rin­man. Gabri­el Tju­lan­der

Köp­cent­ru­met Frölun­da Torg slog för­sälj­nings­re­kord un­der 2017. De tolv mil­jo­ner som be­sök­te köp­cent­ru­met un­der för­ra året hand­la­de som ald­rig förr. För­sälj­ning­en öka­de med när­ma­re två pro­cent, över 50 mil­jo­ner kro­nor, och om­sätt­ning­en upp­steg till när­ma­re tre mil­jar­der kro­nor.

Det är ti­on­de året som

FO­TO: TOM­MY ALVEN

HISTORISKT. I de­cem­ber slogs för­sälj­nings­re­kord för en en­skild må­nad un­der Frölun­da Torgs 51-åri­ga histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.