Ka­me­ror på tor­gen – en vat­ten­de­la­re

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Jo­se­fin.ga­bri­el­son@ go­te­borg­di­rekt.se

Fle­ra över­vak­nings­ka­me­ror har nu satts upp på tor­gen i Berg­sjön och Hjäll­bo och po­li­sen ute­slu­ter in­te att fler plat­ser kan bli ak­tu­el­la. –Det­ta är stäl­len som va­rit brotts­ut­sat­ta un­der läng­re tid, sä­ger Christi­an Ny­lén, kom­mun­po­lis i Öst­ra Gö­te­borg. rör­lig ka­me­ra mon­te­rad. De rör­li­ga kan se­dan sty­ras från po­li­sens led­nings­cen­tra­ler el­ler från I-pads som finns i ra­di­o­bi­lar­na.

– Vi kan ock­så se vad som hän­der un­der ti­den vi ge­nom­för en in­sats el­ler vad som hänt när ett brott skett ef­tersom vi får lag­ra bil­der­na i 60 da­gar, sä­ger Christi­an Ny­lén.

Kritiska rös­ter höjs Men al­la är in­te li­ka po­si­ti­va till den nya ka­me­raö­ver­vak­ning­en. Ram­laa Ab­dul­la­hi som va­rit en­ga­ge­rad i Till­sam­mans i Berg­sjön som va­rit emot ka­me­ror­na an­ser att de bo­en­de stig­ma­ti­se­ras.

– Vi har sam­lat in nam­nun­der­skrif­ter mot det­ta ef­tersom det känns som ett fäng­el­se där man blir iakt­ta­gen. Det blir som att vi som bor här är pro­ble­met, vi blir en klump istäl­let för in­di­vi­der.

Kan det in­te va­ra ett bra kom­ple­ment för att kom­ma åt kri­mi­na­li­te­ten?

– Nej, verk­li­gen in­te. Den kom­mer att fort­sät­ta fast på and­ra stäl­len. Nu kän­ner man sig ut­pe­kad som ett pro­blem från ti­dig ål­der istäl­let.

Jo­se­fin Ga­bri­el­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.