Ef­ter re­kor­då­ret: Få rap­por­te­ra­de fall av RS

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Jo­han­na.roos@go­te­borg­di­rekt.se

Ef­ter för­ra vin­terns re­kord­top­par i an­ta­let in­rap­por­te­ra­de fall av Rs-vi­rus är man i år ne­re på ovan­ligt lå­ga ni­vå­er. Barn­lä­ka­ren upp­ma­nar än­då ny­bliv­na för­äld­rar till för­sik­tig­het.

Ska du bli för­äl­der i vin­ter? Då har du sä­kert fått för­ma­ning­ar om hur du ska skyd­da din ny­föd­da mot det fruk­ta­de Rs-vi­ru­set som flo­re­rar un­der de kal­la må­na­der­na.

San­ning­en är att i prin­cip al­la – vux­na som barn – smit­tas var­je år, men ef­tersom symp­to­men van­ligt­vis är sam­ma som vid en van­lig för­kyl­ning mär­ker man det of­tast in­te.

Det är först när små barn drab­bas som de ris­ke­rar att bli rik­tigt sju­ka och ex­tra ut- sat­ta är för ti­digt föd­da och barn med nå­gon hjärt- el­ler lung­sjuk­dom.

Und­vik folk­sam­ling­ar Un­der för­ra sä­song­en rap­por­te­ra­des re­kord­många fall av vi­ru­set, to­talt 7522 i he­la lan­det. Hår­dast drab­ba­de var barn un­der två år där barn un­der ett åt stod för ma­jo­ri­te­ten.

I slu­tet på ja­nu­a­ri 2018, när drygt hal­va Rs-sä­song­en pas­se­rat, har hit­tills en­dast 580 fall in­rap­por­te­rats.

Men Ka­ta­ri­na Adri­an, spe­ci­a­list­lä­ka­re i barn­me­di­cin på Barna­ku­ten vid Drott­ning Sil­vi­as barn- och ung­doms­sjuk­hus ma­nar än­då till för­sik­tig­het.

– Und­vik att ta med ny­föd­da barn till köp­cen­ter, på spår­vag­nar el­ler lik­nan­de stäl­len. Låt hel­ler in­te för­kyl­da per­so­ner va­ra nä­ra bar­net. Det krävs gans­ka nä­ra kon­takt för att smit­tas, men sys­kon­s­mit­ta är svårt att und­vi­ka.

Vad ska man gö­ra om man miss­tän­ker att bar­net smit­tats?

– Man blir lång­samt säm­re och är of­ta som sämst på den sjät­te da­gen. Små­barn kan bli väl­digt snu­vi­ga och då ska man sköl­ja nä­san med kok­salt så att det kan äta. I någ­ra en­sta­ka fall kry­per in­fek­tio­nen ner i de ned­re luft­vä­gar­na och kan gö­ra bar­net bör­ja snab­ban­das så att det in­te kan äta. Då ska man sö­ka vård.

Vad är den van­li­gas­te miss­upp­fatt­ning­en om RS?

– Att al­la som får det blir väl­digt sju­ka. De fles­ta blir ba­ra snu­vi­ga un­der en pe­ri­od.

Vad är det som på­ver­kar hur in­ten­siv Rs-sä­song­en blir?

– Vi­ru­set går ige­nom he­la sam­häl­let var­je år och ef­ter att man haft det får man en kvar­stå­en­de im­mu­ni­tet. Den sto­ra ut­bred­ning­en för­ra året in­ne­bär att sto­ra­sys­kon in­te smit­tar ny­föd­da sys­kon i sam­ma ut­sträck­ning i år. Ge­ne­rellt sett ser man där­för en ök­ning vartan­nat år.

Jo­han­na Roos

Det var som­ma­ren 2016 som kom­mun­sty­rel­sen med stöd av Al­li­an­sen, SD och Mar­tin Wann­holt be­slu­ta­de att lo­ka­li­se­ra de plat­ser som skul­le kun­na få ka­me­raö­ver­vak­ning. Fle­ra plat­ser i Öst­ra Gö­te­borg pe­ka­des ut och i veckan star­ta­de po­li­sens till­stånd att över­va­ka och spe­la in ma­te­ri­al från Rymd­tor­get och Hjäll­bo torg.

– De här plat­ser­na har va­rit brotts­ut­sat­ta un­der en läng­re tid. Det har va­rit nar­ko­tika­för­sälj­ning, miss­han­del, ola­ga hot och ska­de­gö­rel­se. Män­ni­skor kän­ner otrygg­het när de ska gå till tor­get, sä­ger Christi­an Ny­lén.

Fas­ta och rör­li­ga ka­me­ror To­talt hand­lar över­vak­ning­en om cir­ka tre ka­me­ra­punk­ter på var­je torg, där var­je ka­me­ra­punkt har fy­ra fas­ta och en TRYGG­HET EL­LER FÄNG­EL­SE? Åsik­ter­na om över­vak­nings­ka­me­ror­na går isär.

FO­TO: KA­RIN EU­RE­NI­US

HEM­MA­PLAN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.