Pla­nen: 100 nya barn men ba­ra två p-plat­ser FÖR­SKO­LA.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Det pla­ne­ras för en ny för­sko­la i ett vil­la­om­rå­de i Ön­ne­red i Väst­ra Gö­te­borg. Fem av­del­ning­ar med cir­ka hund­ra barn i en bygg­nad med två vå­nings­plan och käl­la­re är tan­ken.

Men bo­en­de i om­rå­det har över­kla­gat byg­get till Markoch mil­jö­dom­sto­len.

– Vi är in­te emot att det byggs en för­sko­la. Dä­re­mot med­för stor­le­ken pro­blem. Det störs­ta pro­ble­met är tra­fi­ken, in­fra­struk­tu­ren, sä­ger Ri­chard Ivans­son, från bo­stads­rätts­för­e­ning­en Er­sås­ber­get som har över­kla­gat pla­ner­na.

I de­talj­pla­nen för den nya för­sko­lan är en­dast två till tre par­ke­rings­plat­ser in­ri­ta­de med an­slut­ning till en­trén för hämt­ning och läm­ning. Ett så li­tet an­tal plat­ser kom­mer att ska­pa tra­fik­ka­os me­nar de bo­en­de i för­e­ning­en.

De bor på en åter­vänds­ga­ta och be­fa­rar att ga­tan blir en na­tur­lig vänd­plats för för­äld­rar som in­te kan hit­ta par­ke­ring.

– Om det är 100 barn är det kanske 80 för­äld­rar med bil som häm­tar och läm­nar var­je mor­gon och kväll. Frå­gan är vart tar de vägen? Samt­li­ga bi­lar mås­te pas­se­ra en cy­kel- och gång­ba­na in­nan de kom­mer in på vår åter­vänds­ga­ta där man mås­te vän­da och kö­ra till­ba­ka, sä­ger Ri­chard Ivans­son.

In­om kom­mu­nen finns det krav på hur par­ke­rings­plat­ser ska an­ord­nas och hur många det ska fin­nas.

Gran­nen Lars B Eriks­son an­ser att bygg­pla­ner­na bris­ter på fle­ra punk­ter.

– Vi har en väl­digt li­ten yta och en­ligt plan- och bygg­la­gen ska lek- och friy­tor gå fö­re par­ke­rings­y­tor, sä­ger Sir­pa Ru­us­ka­nen Jo­hans­son, kon­sult­sam­ord­na­re, Stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Cy­kelav­stånd I pla­ne­ring­en ska man även ta hän­syn till var en för­sko­la lig­ger.

– Tra­fik­kon­to­ret har va­rit med i pro­jekt­grup­pen för de­talj­pla­nen och gjort ett tra­fik­för­slag. Den här för­sko­lan kom­mer lig­ga mitt i ett bo­stads­om­rå­de, dit man kan gå och cyk­la på ett bra sätt, sä­ger Sir­pa Ru­us­ka­nen.

De över­kla­gan­de gran­nar­na är tvek­sam­ma till sta­dens am­bi­tio­ner. Ön­ne­red är ett av de mest bil­tä­tas­te om­rå­den i Gö­te­borg.

– Vi tror in­te att många cyklar hit och läm­nar bar­nen. Tar cy­keln hem igen och sen tar bi­len till ar­be­tet, sä­ger Ri­chard Ivans­son.

Bo­stads­rätts­för­e­ning­en har in­te ba­ra över­kla­gat ut­an även kom­mit med al­ter­na­ti­va lös­ning­ar på pro­ble­met. Bå­de vad det gäl­ler and­ra om­rå­den för fler par­ke­rings­möj­lig­he­ter och för­slag på en mind­re för­sko­la.

– Med vårt för­slag blir det ett bätt­re flö­de och bi­lar­na be­hö­ver in­te kor­sa cy­kel- och gång­ba­nan, vil­ket vi upp­le­ver som en tra­fikrisk med kom­mu­nens för­slag, sä­ger Ri­chard Ivans­son.

För li­ten le­ky­ta And­ra bo­en­de i om­rå­det har ock­så över­kla­gat byg­get.

De har bland an­nat även syn­punk­ter på för li­ten le­ky­ta.

Har ni tit­tat på de bo­en­des för­slag till lös­ning­ar?

– Vi har själv­klart tit­tat på de för­la­gen men till­sam­mans med Tra­fik­kon­to­ret be­döm­de vi att det in­te var lämp­ligt bland an­nat på grund av när­he­ten till buss­håll­plat­sen och kors­ning­en, sä­ger Sir­pa Ru­us­ka­nen Jo­hans­son

Kan man tän­ka sig att byg­ga en mind­re för­sko­la?

– Det byggs mind­re för­sko­lor. Men för att det ska bli re­surs­mäs­sigt ef­fek­tivt så vill man gär­na ha sex till åt­ta av­del­ning­ar. När vi pla­ne­rar för­sö­ker vi möj­lig­gö­ra för minst sex av­del­ning­ar.

Li­na Isaks­son

FO­TO: LI­NA ISAKS­SON

ÅTER­VÄNDS­GA­TA. Ri­chard Ivans­son tit­tar ner längs Er­sås­bac­ken som be­fa­ras bli över­tra­fi­ke­rad om det en­dast blir två till tre p-plat­ser för hämt­ning och läm­ning.

FO­TO: LI­NA ISAKS­SON

FLER SYN­PUNK­TER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.