Pichler pri­sad för ”Ama­tö­rer” i Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Kai­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Biskop Su­san­ne Rapp­man och Erik Jepps­son från Svens­ka kyr­kan de­la­de ut Ang­e­lo­pri­set till re­gis­sör Gabri­e­la Pichler. I fre­dags öpp­na­de Gabri­e­la Pichler Gö­te­borgs filmfes­ti­val med sin lång­film ”Ama­tö­rer”. Nu har hon kam­mat hem det förs­ta pri­set för fil­men.

Re­gis­sör Gabri­el Pichler rön­te sto­ra fram­gång­ar bå­de na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt med sin de­but ”Äta so­va dö”.

För­ra fre­da­gen in­vig­de hon Filmfes­ti­va­len med sin nya film, ”Ama­tö­rer”, in­spe­lad bland an­nat i Gö­te­borg och Sven­ljung­as kom­mun.

På pre­miär­kväl­len fick hon ta emot publi­kens ju­bel. Någ­ra and­ra nöj­da är Svens­ka kyr­kan, vars film­pris Ang­e­lo­pri­set har gått till Gabri­e­la Pichlers film.

Pri­set på 50 000 kro­nor mo­ti­ve­ra­des med ”Med den fik­ti­va kom­mu­nen La­fors som sam­hälls­spe­gel, ger oss Gabri­e­la Pichler en be­rät­tel­se fylld av ko­mik, hopp och med­mänsk­lig­het. En histo­ria med var­ma och un­der­ba­ra per­son­por­trätt, där al­la skild­ras ut­i­från den de­mo­kra­tis­ka prin­ci­pen om män­ni­skors li­ka vär­de.” och de­la­des ut av ny­till­träd­de bis­ko­pen i Gö­te­borgs stift, Su­san­ne Rapp­man.

En överraskad pris­ta­ga­re kom­men­te­ra­de det med:

– Sjukt över­ras­kan­de att bli kup­pad! Fan­tas­tiskt ro­ligt och fint att man har sett män­ni­sko­kär­le­ken i fil­men. Det är fint att man tar tar fas­ta på det, för det har vi job­bat ex­tra myc­ket på. Det att in­te att byg­ga ste­re­o­ty­pa ka­rak­tä­rer ut­an istäl­let vi­sa att män­ni­skor har fle­ra si­dor, bra som då­li­ga, men man gil­lar dem än­då. Kai Mar­tin

FO­TO: GÖ­TE­BORGS FILMFES­TI­VAL

PRI­SAD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.