Ali­cia Vi­kan­ders hyll­ning till Gö­te­borgs filmfes­ti­val

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgshelg - Kai­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Sve­ri­ges störs­ta film­stjär­na hyl­lar Gö­te­borgs filmfes­ti­val. Dess­utom fick hon det pre­stige­fyll­da he­ders­pri­set Nor­dic Ho­no­ra­ry Dra­gon Award. – Det känns verk­li­gen som att kom­ma hem, sa Ali­cia Vi­kan­der.

Ali­cia Vi­kan­der är ak­tu­ell i sitt tred­je sam­ar­be­te med re­gis­sör Li­sa Langseth – fil­men ”Eup­ho­ria”, som vi­sas un­der Filmfes­ti­va­len. Det var rol­len i Lang­et­hs förs­ta lång­film ”Till det som är vac­kert” (2010) som gav Ali­cia Vi­kan­der sitt ge­nom­brott. Där­ef­ter har hen­nes in­ter­na­tio­nel­la kar­riär ac­ce­le­re­rat.

Men hon åter­vän­der gär­na till Gö­te­borg. Som hös­ten 2016 då hon tog emot ett pris från Royal­bi­o­gra­fens vän­ner.

Vid Filmfes­ti­va­lens in­vig­ning var det dags igen, men in­för en vä­sent­ligt stör­re publik, då hon till­de­la­des fes­ti­va­lens he­ders­pris Nor­dic Ho­no­ra­ry Dra­gon Award.

Ett pris som hon upp­skat­ta­de varmt och ock­så be­rät­ta­de var­för.

– Gö­te­borgs filmfes­ti­val, ni bå­de ut­bil­da­de och in­tro­du­ce­ra­de mig till fil­mens värld. Den­na konst­form som idag är min pas­sion. Det känns verk­li­gen som att kom­ma hem, att få kom­ma hit i dag, sa hon vid sitt tal, där hon ock­så val­de att hyl­la #me­too-rö­rel­sen.

– Me­too, Ti­mesup och Tyst­nad­tag­ning gör skill­nad. Jag mis­sa­de ty­värr er ma­ni­fes­ta­tion på Guld­bag­ge­ga­lan, men står här i kväll vid er si­da, sa hon.

Un­der Filmfes­ti­val­vec­kan hann hon, för­u­tom att gäs­ta fle­ra vis­ning­ar av just ”Eup­ho­ria”, va­ra med på en mas­ter class un­der sön­da­gen den 28 ja­nu­a­ri. Kai Mar­tin

FO­TO: KAI MAR­TIN

PRI­SAD. Ali­cia Vi­kan­der gäs­ta­de sin hemstad, fick pris och hyl­la­de Filmfes­ti­va­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.