Var­för så upp­rörd i bad­hu­set?

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

Svar till ”Oro­lig för vå­ra barn­barns och Sve­ri­ges fram­tid” i Gö­te­borg Di­rekt 20-26 ja­nu­a­ri. Du ver­kar va­ra en upp­rörd­het över att nå­gon med niqab – jag har sett hen­ne, det är in­te en bur­ka – är med i bad­hu­set.

Vad jag för­står har hon age­rat myc­ket hän­syns­fullt och pra­tat med bad­hu­set om vil­ka klä­der som hon kan ha på sig så att det blir bra för al­la par­ter. Var­för är du då upp­rörd?

Vad det gäl­ler din hust­rus klä­der så är det ba­ra att ni gör sam­ma sak; pra­tar med per­so­na­len så ni kom­mer på en lös­ning som pas­sar al­la.

Vad det gäl­ler din frå­ga om det­ta verk­li­gen är rätt sätt att an­pas­sa sig till sam­häl­let så är naturligtvis sva­ret ja, för visst vill vi al­la ha ett in­klu­de­ran­de sam­häl­le som tar hän­syn till in­di­vi­den!

Om du vill ge di­na barn­barn nå­got fint för fram­ti­den så kan jag tip­sa om att kvin­nan i frå­ga är myc­ket trev­lig, så var­för in­te pra­ta li­te med hen­ne. På det sät­tet vi­sar ni era barn­barn att al­la män­ni­skor har li­ka vär­de, för det är väl nå­got ni vill lä­ra dem? Sve­ri­ge för al­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.