”Lin­ba­nan be­hövs in­te alls”

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

Var­för lin­ba­na, när spår­vagn, buss och båt är snab­ba­re? Var­för ska Sve­ri­ges skat­te­be­ta­la­re be­ta­la 62 pro­cent och Gö­te­borgs in­vå­na­re res­ten för en lin­ba­na som ej är bätt­re, säk­ra­re el­ler vack­ra­re än da­gens kom­mu­ni­ka­tio­ner? An­vänd de pengarna till nyt­ti­ga­re sam­hälls­funk­tio­ner.

Re­dan idag tar lin­je 6 blott någ­ra mi­nu­ter läng­re tid mel­lan Wie­sel­grens­plat­sen och Järn­tor­get än de 11,5 mi­nu­ter lin­ba­nan anges ta. Skul­le 6:an gå som 1:an och 9:an via Sten­pi­ren går det till och med li­ka fort som lin­ba­nan, kanske for­ta­re be­ro­en­de på gångav­stånd och vad de re­san­de ska till.

Byggs spår­väg Ope­ralän­ken (Sten­pi­ren-nya Hi­sings­bron/nordstans håll­plats alt. Sten­pi­ren) tar det än kor­ta­re tid. Kost­na­den för den­na hal­va kilo­me­ter kan jäm­fö­ras med att grässpå­ret i mit­ten av Skå­ne­ga­tan i Gö­te­borg (in­klu­si­ve två bro­ar över Fat­tig­husån) kos­ta­de 126 mil­jo­ner kro­nor per km.

Ka­pa­ci­te­ten för var spår­vägs­lin­je är re­dan nu klart stör­re än vad lin­ba­nans kan bli. I Bud­a­pest körs 54 me­ter långa spår­vag­nar som rym­mer sam­man­lagt 352 pas­sa­ge­ra­re i 1,5-mi­nu­ter­s­tra­fik. Det ger en ka­pa­ci­tet på 14 080 pas­sa­ge­ra­re per tim­me och rikt­ning.

Öpp­nas båtsta­tion vid Järn­vå­gen (är själv­klart när nya hus byggs där) går det for­ta­re till Lind­hol­men med da­gens fär­jor än 4,5 mi­nu­ter med en even­tu­ell lin­ba­na.

Även på Hisingen till mel­lan­sta­tio­ner­na går det i stort sett li­ka fort med da­gens buss­lin­jer än fram­ti­dens lin­ba­na, och än­nu for­ta­re om buss­lin­jer­na ge­nar mot Lind­hol­men från Väst­ra Ram­ber­get.

Så glöm lin­ba­nan, och till al­la po­li­ti­ker: ”slu­ta här­ja i stan”.

Gun­nar på Går­da

Gö­te­borg­di­rekt 20/1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.