Skill­nad på folk och folk

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

Med an­led­ning av ”Oro­lig för vå­ra barn­barns och Sve­ri­ges fram­tid”. Allt är sig likt. På 1980-ta­let bod­de jag i Kär­ra. Gick till sim­hal­len med mi­na barn­barn. Bar van­li­ga klä­der, men blev om­bedd att gå ut och by­ta till ”lämp­li­ga­re” klä­der. Vil­ket jag naturligtvis gjor­de.

För drygt tio år se­dan kun­de man se­dan lä­sa föl­jan­de i tid­ning­ar­na. Vid till­fäl­le gick två kvin­nor till Kär­ra sim­hall iför­da långa hel­täc­kan­de klä­der med si­na barn el­ler barn­barn. De blev ock­så av­vi­sa­de. De bå­da be­gär­de ska­de­stånd för att de bli­vit dis­kri­mi­ne­ra­de och slut­li­gen fick de ock­så ige­nom si­na krav. Jag kon­tak­ta­de då Diskri­mi­ne­rings­om­buds­man­nen. Kla­ga­de över orätt­vi­san. Till vil­ken nyt­ta?

Så visst är det skill­nad på folk och folk. Eli­sa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.