Be­slut bakom stäng­da dör­rar

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

Hur är det möj­ligt att sty­ran­de i vår stad över hu­vud ta­get kom­mer på tan­ken att fö­re­slå för­änd­ring av ägan­de­di­rek­ti­ven för AB Fram­ti­den så att be­slut skul­le kun­na fat­tas bakom stäng­da dör­rar, ut­an nå­gon som helst in­syn? Det­ta skul­le ju gå di­rekt emot upp­sat­ta mål om me­ra trans­pa­rens och in­vå­nar­nas möj­lig­het till medin­fly­tan­de.

Ef­ter al­la tu­rer med my­gel och be­slut fat­ta­de i slut­na rum i ”go Gö­te­borgs­an­da” är det väl mer öp­pen­het vi be­hö­ver – in­te mind­re? Und­ran­de hy­res­gäst

BAKOM LÅS OCH BOM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.