HON FRÅ­GA­DE 100 KVIN­NOR – GER UT EN TRÄNINGSBOK

Ma­lin Lund­skog gick in i väg­gen – kom till­ba­ka som häl­so­kre­a­tör

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Det är många som kan kän­na igen sig i or­den soff­po­ta­tis och pre­sta­tions­prin­ses­sa, vil­ka bå­da fö­re­kom­mer i Ma­lin Lund­skogs nya bok. Glad fri stark byg­ger till stor del på in­ter­vju­er med om­kring 100 kvin­nor om vad som fru­stre­ra­de dem när det kom till häl­sa.

– Det som de fles­ta på­ta­la­de var att de vil­le bli gla­da­re, att de kän­de sig fast­låsta, och att de vil­le blir star­ka­re, där­av ti­teln Glad fri stark.

För att nå fram till de tre egen­ska­per­na tar Ma­lin hjälp av fem form­ler, the ma­gic fi­ve, svet­tas och flå­sa, äta, vi­la, um­gås och fi­ra.

– Jag tror in­te på lis­tor som sä­ger gör så här så fun­kar det. Al­la är vi oli­ka och be­hö­ver uni­ka lös­ning­ar för att upp nå vå­ra hälso­mål.

Vägen till häl­so­kre­a­tör Det är den and­ra häl­so­bo­ken som Ma­lin för­fat­tar men re­san fram till dem och hen­nes nu­va­ran­de yr­ke som häl­so­kre­a­tör har va­rit lång och den bör­ja­de då hon för cir­ka 14 år se­dan gick in i väg­gen.

– Jag var pre­sta­tions­prin­ses­san. Jag jäm­för­de mig he­la ti­den med ex­em­pel­vis che­fen på job­bet med kar­riä­ren jag vil­le ha, kom­pi­sen som ha­de det så fint hem­ma och min mam­ma som all­tid ha­de ba­kat, syl­tat och saf­tat. Jag vil­le ha allt det men till slut skul­le jag in­se att in­te fun­kar att för­sö­ka va­ra al­las bra si­dor, be­rät­tar Ma­lin.

Då li­vet vän­de Och med sky­höga krav på sig själv plus en ar­bets­plats med kol­le­gor som frys­te ut hen­ne blev det till slut för myc­ket och Ma­lin fick 2003 di­a­gno­sen ut­matt­nings­de­pres­sion.

– Jag gick in i väg­gen och det här var in­nan man ha­de hört så myc­ket om folk som blev sju­ka av sin stress. Jag tog mig in­te upp ur säng­en, jag ba­ra grät och vis­te in­te vad jag skul­le ta mig till. Från att ha va­rit ak­tiv och trä­nat till att in­te or­ka nå­got – jag blev en helt an­nan per­son.

Ut­matt­nings­de­pres­sio­nen vän­de upp och ned på hen­nes liv, Ma­lin fick bör­ja pri­o­ri­te­ra om i sin var­dag och näs­tan helt läm­na över al­la var­dags­be­styr till sin man för att kun­na kom­ma till­ba­ka.

– Jag be­slu­ta­de att in­te gå till­ba­ka till min ti­di­ga­re ar­bets­plats ut­an bör­ja­de ar­betsträ­na. Min kom­pis fö­reslog att jag kanske bor­de hål­la på med trä­ning ef­ter som jag all­tid äg­nat mig åt det på fri­ti­den. Så hon skjut­sa­de mig till det lo­ka­la gym­met och jag frå­ga­de rakt upp och ned om jag fick ar­betsträ­na hos dem och så blev det.

När Ma­lin i dag ser till­ba­ka på ti­den hon var sjuk ång­rar hon det in­te då för­änd­ring­en som ut­bränd­he­ten för­de med sig fick hen­nes liv att by­ta rikt­ning.

– Ha­de jag in­te gått in i väg­gen så ha­de jag nog bli­vit kvar på sam­ma stäl­le i li­vet och ba­ra bli­vit bit­ter.

Ha­de jag in­te gått in i väg­gen så ha­de jag nog bli­vit kvar på sam­ma stäl­le i li­vet och ba­ra bli­vit bit­ter.

FO­TO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

HÄL­SA. Hon har gui­den till hur du blir glad, fri och stark. Ma­lin Lund­skog, häl­so­kre­a­tör och för­fat­ta­re, har nu skri­vit sin and­ra häl­so­bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.