Fram­ti­dens stad i nya Älv­rum­met

Und­rar du vad som ska hän­da på Lind­hol­men, Rin­gön el­ler Cen­tra­len­om­rå­det? Nu in­vigs Älv­rum­met på Lind­hol­men där man har koll på al­la byg­gen längs äl­ven, nu och i fram­ti­den.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Li­na Pers­son li­na.pers­son@go­te­borg­di­rekt.se

På en stol vid fönst­ret, med ut­sikt över äl­ven, sit­ter Fredrik Ar­turs­son. Han tit­tar ner i gol­vet och drar ef­ter an­dan. Han åker lin­ba­na i vir­tu­al re­a­li­ty­form. Un­der ho­nom syns Järn­tor­get, Gö­ta Älv och Lind­hol­men. På Bra­vi­da are­na, strax in­nan änd­håll­plat­sen vid Wie­sel­grens­plat­sen, syns in­te en själ.

– Det var in­te nå­gon publik så det mås­te ha va­rit Häc­ken som spe­la­de, sä­ger Filip Ar­turs­son och skrat­tar.

– Nej, men det var coolt att åka lin­ba­na, det mås­te jag sä­ga. Vr-glas­ö­gon är en bra grej för att vi­sa hur det fak­tiskt blir.

Han och hans vän Philip Ge­bel job­bar i om­rå­det och pas­sa­de på att kol­la in i Älv­rum­met un­der lunch­ras­ten.

Sta­den för­änd­ras

Älv­rum­met stod ti­di­ga­re vid Ka­nal­tor­get, nä­ra Gö­te­borgso­pe­ran och Lil­la Bom­men. Ef­tersom Ka­nal­tor­get för­svin­ner när Väst­län­ken byggs fick Älv­rum­met un­der hös­ten flyt­ta över äl­ven. Nu har he­la mo­del­len av Älv­sta­den byggts upp igen och har fått en själv­klar plats mitt i Älv­rum­met.

– Nu är vi näs­tan helt fär­di­ga med ut­ställ­ning­en så som vi vill ha den. Se­dan kom­mer sta­den att för­änd­ras gi­vet­vis och då får vi hänga med, sä­ger Sa­ra Carls­son som är kom­mu­ni­ka­tör i Älv­rum­met se­dan 2009.

– Am­bi­tio­nen är att till­mö­tes­gå med­bor­gar­na och för­sö­ka få till en di­a­log och dis­kus­sion kring stads­ut­veck­ling ge­ne­rellt.

Älv­rum­met drivs av Gö­te­borgs Stad ge­nom Älv­stran­den Ut­veck­ling och har i upp­drag att vi­sa upp den på­gåen­de stads­ut­veck­ling­en över cen­tra­la Gö­te­borg.

I mo­del­len över Älv­sta­den vi­sar trä­klos­sar be­fint­li­ga bygg­na­der och vi­ta fri­go­lit­klos­sar al­la de byg­gen som kom­mit till de­talj­plan el­ler läng­re.

– Det van­li­gas­te frå­gan är ’när blir allt det här klart?’ och det är svårt att sva­ra på, sä­ger Sa­ra Carls­son och skrat­tar.

– Dels är det oli­ka tids­per­spek­tiv och en stad blir ju ald­rig fär­dig ut­an den för­änd­ras he­la ti­den. Men vi för­sö­ker be­rät­ta så att man för­står var i plan­pro­ces­sen ett pro­jekt be­fin­ner sig.

Mås­te sat­sa Mo­na

Pe­der­sen från Bac­ka har ta­git med sig två dans­kar på be­sök till Älv­rum­met. Hon har bott i Gö­te­borg se­dan 1988 och upp­skat­tar över­blic­ken av al­la ny­byg­gen hon får av mo­del­len över Älv­sta­den.

– Up­p­i­från ser det ju fan­tas­tiskt ut, sä­ger hon. Det en­da jag har nå­got emot med allt nytt som byggs är att de byg­ger allt på sam­ma gång, men det blir nog bra när det blir fär­digt.

Fredrik Ar­turs­son och Philip Ge­bel hål­ler med.

– Jag tyc­ker att vi mås­te sat­sa li­te. Lin­ba­na är coolt. Den kom­mer dra myc­ket tu­ris­ter och sät­ta oss på kar­tan. Det är jät­te­bra med Kar­la­tor­net ock­så, det är ett sta­te­ment. Det kos­tar peng­ar att byg­ga men det kom­mer att ge till­ba­ka, sä­ger Fredrik Ar­turs­son.

– Hur många tys­kar åker in­te och tit­tar på den där jäk­la Tur­ning Tor­so i Mal­mö? Nu kan de kom­ma hit istäl­let.

Det van­li­gas­te frå­gan är ’när blir allt det här klart?’ och det är svårt att sva­ra på.

FO­TO: LI­NA PERS­SON

ÖVER ÄL­VEN. Fredrik Ar­turs­son och Philip Ge­bel åker lin­ba­na i Vr-glas­ö­gon, en av de sa­ker man kan testa på un­der veckan som Älv­rum­met in­vigs.

FO­TO: LI­NA PERS­SON

MO­DELL. Fram­ti­dens Gö­te­borg från ovan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.