Hem­tjäns­tens få al­ter­na­tiv

Nu är det fritt fram att väl­ja ut­fö­ra­re av hem­tjänst. Men än så länge finns det få god­kän­da pri­va­ta al­ter­na­tiv i de väst­ra stads­de­lar­na.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Nu har de med kom­mu­nal hem­tjänst rätt att väl­ja en privat ut­fö­ra­re istäl­let. Men val­möj­lig­he­ter­na är fort­fa­ran­de små.

Hit­tills har tre pri­va­ta hem­tjänstut­fö­ra­re god­känts i stads­de­len Askim-frölun­da-högs­bo och ba­ra en ut­fö­ra­re i Väst­ra Gö­te­borg.

Ti­na Isaks­son är sek­tor­chef för äldre­omsor­gen i Askim-frölun­da-högs­bo. Hen­nes upp­drag är att sä­ker­stäl­la att al­la med be­hov av hem­tjänst i stads­de­len får det, oav­sett om det är i kom­mu­nens re­gi el­ler ge­nom en privat ut­fö­ra­re.

”Får se på läng­re sikt” Hon tror in­te att det kom­mer att ske någ­ra stör­re för­änd­ring­ar den närms­ta ti­den.

– Jag tror att man får se på det här på läng­re sikt. Det kom­mer att kom­ma till fler ut­fö­ra­re helt sä­kert. Det kan ock­så va­ra så att nya brukare som in­te haft hem­tjänst ti­di­ga­re är mer be­näg­na att väl­ja nya ak­tö­rer än de som är va­na vid kom­mu­nen, sä­ger Ti­na Isaks­son.

Näs­ta vec­ka hålls in­for­ma­tions­mö­ten på Frölun­da Kul­tur­hus för be­rör­da brukare kring de nya möj­lig­he­ter­na att kun­na väl­ja ut­fö­ra­re in­om hem­tjäns­ten.

– Det är för att ge in­sikt och in­blick i vad det här in­ne­bär för de som be­rörs. Vi kom­mer även att möj­lig­gö­ra för de som är god­kän­da ut­fö­ra­re att träf­fa bru­kar­na. Kom­mu­nens hem­tjänst kom­mer ock­så att fin­nas på plats, sä­ger Ti­na Isaks­son.

Hur kom­mer den kom­mu­na­la hem­tjäns­ten i din stads­del att på­ver­kas av LOV?

– Med tan­ke på att det ba­ra är tre ut­fö­ra­re än så länge så tror vi in­te att det blir nå­gon stor om­ställ­ning för den kom­mu­na­la hem­tjäns­ten just nu. Hem­tjäns­ten går upp och ner var­je dag och vi är va­na vid snab­ba för­änd­ring­ar.

FO­TO: MOSTPHOTO/GÖ­TE­BORG STAD

VAL­FRI­HET. Från och med 1 feb­ru­a­ri kan de som har kom­mu­nal hem­tjänst även väl­ja pri­va­ta ut­fö­ra­re. Ti­na Isaks­son, sek­tor­chef för äldre­omsor­gen i Askim-frölun­da­högs­bo tror in­te att det kom­mer bli en stor för­änd­ring på kort­sikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.