Fan­ni Me­te­li­us i hu­vud­roll som re­gis­sör

NYTT. Me­te­li­us lång­films­de­bu­te­rar som re­gis­sör

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Text och foto: Kai Mar­tin

Hon lång­films­de­bu­te­rar på tuf­fas­te möj­li­ga vis – som re­gis­sör och hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­re. Men Fan­ni Me­te­li­us tve­ka­de ald­rig. Även om hon kon­kur­re­ra­de om rol­len med and­ra sö­kan­de.

30-åri­ga Fan­ni Me­te­li­us bac­kar in­te för ut­ma­ning­ar. Knappt ha­de hon av­slu­tat in­spel­ning­ar­na av Ru­ben Öst­lunds ”Tu­rist” i rol­len som Fan­ny sam­ti­digt med ex­a­men från ut­bild­ning­en i fil­misk ge­stalt­ning i upp­växt­sta­den Gö­te­borg för­rän hon kas­ta­de sig in i pro­jek­tet med sin förs­ta lång­film.

– Jag har en ten­dens att klätt­ra upp för berg för att se­dan in­te ve­ta hur jag ska klätt­ra ner, sä­ger hon.

För med ”Hjär­tat”, som pre­miär­vi­sa­des un­der Rot­ter­dams filmfes­ti­val och möt­te hem­ma­publi­ken un­der Gö­te­borgs filmfes­ti­val för nå­gon vec­ka se­dan, stå­tar hon in­te ba­ra som re­gis­sör ut­an ock­så som hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­re.

– Jag har länge in­tres­se­rat mig för makt­re­la­tio­ner mel­lan de som är fram­för och bakom ka­me­ran. Jag vil­le ut­fors­ka vad som hän­der om den som är sex­ob­jekt ock­så är den som är konst­när­ligt an­sva­rig. Blir det en skill­nad för publi­ken? sä­ger hon.

– Jag har ve­lat stäl­la frå­gor. Vad får hjär­tat att slå? Vad är kär­lek? Vad är sex?

– Att ta ini­ti­a­tiv och bli be­kräf­tad i det är en na­tur­lig del av sex­u­a­li­te­ten. Blir man in­te det kan det såklart ska­pa en del hjärn­spö­ken och på­ver­ka res­ten av re­la­tio­nen.

Som mot­spe­la­re har hon Ah­med Ber­han, ett oprö­vat kort som skå­de­spe­la­re, som stack ut bland hund­ra sö­kan­de för rol­len.

– Han är ju ståup­pa­re i grun­den. Men han var så trygg cool med vårt ar­bets­sätt, ext­ra im­po­ne­ran­de just för att han in­te har skå­de­spelar­bak­grund, sä­ger Fan­ni Me­te­li­us.

Men för att kla­ra av de oli­ka po­si­tio­ner­na som skå­de­spe­la­re och re­gis­sör kräv- des det ett tryggt team.

– Vi har verk­li­gen sla­git vå­ra hjär­nor ihop i ar­be­tet med var­je scen. Det har på många sätt va­rit en omöj­lig film i och med att det är en så sub­til kon­flikt som ska skild­ras, för­kla­rar Fan­ni Me­te­li­us.

– Det har verk­li­gen va­rit ett lag­ar­be­te fram­för och bakom ka­me­ran. Jag vil­le ut­fors­ka bå­de fil­misk be­rät­tar­struk­tur, skå­de­spe­le­ri och bild­språk på sam­ma gång.

Bak­grun­den med in­spel­ning­en och rol­len som Fan­ni i ”Tu­rist” har på­ver­kat Fan­ni Me­te­li­us ar­bets­sätt.

– Det var en väl­digt ge­ne­rös in­spel­ning där jag lär­de mig myc­ket, sä­ger hon.

Ska­pa­de ett team

Så med ”Hjär­tat” ska­pa­de hon ett team som job­ba­de med och för varand­ra.

– Vi bör­ja­de fak­tiskt med att spe­la fot­boll ihop. Team och skå­di­sar, blan­da­de lag, sä­ger hon.

Det gav ett för­tro­en­de som gick att byg­ga vidare på och som i sin tur gav av­last­ning i Fan­nie Me­te­li­us re­gi­ar­be­te och jobb som skå­dis.

– Jag be­höv­de in­te ha allt i hu­vu­det, tea­met var helt med på vi­sio­nen.

Ef­ter förs­ta året på re­gi­ut­bild­ning var hon trött på film. Istäl­let vil­le hon ut­fors­ka språ­ket.

– Jag viss­te in­te vad jag vil­le ef­ter att ha lärt mig så myc­ket. Jag tror in­te det är så ovan­ligt. Men jag bör­ja­de skri­va dik­ter, be­rät­tar hon.

Dik­ter­na blev se­dan de förs­ta bygg­ste­nar­na till ”Hjär­tat” med pre­miär näs­tan fy­ra år ef­ter ex­a­men.

Jag har länge in­tres­se­rat mig för makt­re­la­tio­ner.

FOTO: KAI MAR­TIN OCH MÄRTA THISNER

TAR UTMANINGEN. Fan­ni Me­te­li­us de­bu­te­rar som lång­films­re­gis­sör med ”Hjär­tat”, fil­men där hon själv har hu­vud­rol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.