Vat­ten­sko­ter – po­li­sens nyhet

På Båt­mäs­san pre­sen­te­ra­de sjö­po­li­sen sitt nya va­pen mot brotts­lig­he­ten i skärgården. – Det här kom­mer un­der­lät­ta myc­ket för oss, sä­ger Ma­rie Fel­ten på sjö­po­li­sen.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Till vå­ren kom­mer sjö­po­li­sen i Gö­te­borg att bör­ja öva med sin nya vat­ten­sko­ter. Tan­ken är att den ska un­der­lät­ta po­li­sens kamp mot bland an­nat fort­kö­ra­re och sjö­fyl­le­ri.

– Många pri­vat­per­so­ner i dag har ju bå­tar som kan kö­ra upp mot 30 till 40 knop och då är det här ett bra hjälp­me­del, sä­ger Ma­rie Fel­ten.

Hur fort kan vat­ten­sko­tern kö­ra?

– Vi har ju in­te tes­tat den än men jag skul­le gis­sa på om­kring 55 knop.

Sjö­po­li­sen kan ses som skär­går­dens när­po­lis och han­te­rar al­la oli­ka sor­ters brott, bå­de fort­kör­ning och sjö­fyl­le­ri. De åker även på larm som in­brott på öar­na el­ler sjö­r­ädd­ning­ar.

– Vi åker i stort sett på sam­ma larm som van­li­ga po­lis­bi­lar.

Även ny po­lis­båt på g

Till som­ma­ren kom­mer sjö­po­li­sen även få en ny stör­re po­lis­båt som ska kun­na bä­ra med sig vat­ten­sko­tern för att den snabbt ska kun­na an­vän­das om si­tu­a­tio­nen skul­le krä­va det.

– För­de­lar­na med vat­ten­sko­tern är att den är li­ten vil­ket gör att vi lätt kan kom­ma väl­digt nä­ra and­ra bå­tar el­ler vid rädd­nings­ak­tio­ner, sä­ger Ma­rie Fel­ten.

Hur ser du på att få bör­ja kö­ra vat­ten­sko­ter i job­bet?

– Jag ser fram emot det och det är många med mig som är ny­fik­na och vill tes­ta den, men först mås­te det bli li­te var­ma­re i vatt­net.

FOTO: PO­LI­SEN

NYHET. Här pre­sen­te­rar Ma­rie Fel­ten vid sjö­po­li­sen den nya vat­ten­sko­tenr. Den ska un­der­lät­ta po­li­sens kamp mot fort­kö­ra­re och sjö­fyl­le­ri­et i skärgården.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.