Amun­dön blir na­tur­re­ser­vat

I tis­dags be­slu­ta­de bygg­nads­nämn­den att Amun­dön blir klas­sat som na­tur­re­ser­vat för att skyd­da den vär­de­ful­la na­tu­ren i om­rå­det.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073.514 78 20 gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Det har länge va­rit dis­kus­sio­ner om att klas­sa Sto­ra Amun­dön och Bill­dals skär­gård som na­tur­re­ser­vat. Om­rå­det har fle­ra vik­ti­ga na­tur­vär­den som kom­mu­nen vill skyd­da, in­te minst ål­grä­säng­ar­na i Bill­dals skär­gård som är vik­ti­ga för fis­kar och and­ra havs­le­van­de djur.

I Bo­hus­län har ål­grä­set mins­kat med över 60 pro­cent se­dan 80-ta­let vil­ket har lett till för­lus­ter för Sve­ri­ge på upp mot 20 mil­jar­der kro­nor i form av för­lo­ra­de eko­system­tjäns­ter.

– Det är he­la 12 000 hek­tar ål­grä­säng­ar som för­svun­nit i Bo­hus­län. Ål­gräs som ti­di­ga­re fun­ge­rat som barn­kam­ma­re och skydd åt fis­kar som ål och torsk, sä­ger Ma­rie Ny­berg, hand­läg­ga­re på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Sto­ra Amun­dön är för öv-

rigt ett myc­ket po­pu­lärt ut­flykts­mål med många pro­me­nads­ling­or och bad vil­ka man ock­så vill vär­na om ge­nom det här be­slu­tet.

”Många be­sö­ka­re”

– Sto­ra Amun­dön har om­kring 73 000 be­sö­ka­re var­je år vil­ket vi tyc­ker är jät­te­ro­ligt.

Hur kom­mer man som van­lig fri­lufts­män­ni­ska mär­ka av na­tur­re­ser­va­tet?

– Egent­li­gen in­te jät­te­myc­ket, vi kom­mer sät­ta upp två en­tré­er – en vid Sto­ra Amun­dön och en vid Bill­dals­ba­det, det kom­mer även sät­tas upp in­for­ma­tions­tav­lor över vil­ka na­tur­vär­den som finns i om­rå­det. Grän­sen för na­tur­re­ser­va­tet ska ock­så mär­kas ut.

Det kom­mer gö­ras un­der- sök­ning­ar på na­tu­ren och havsmil­jön i det skyd­da­de om­rå­det för att få en upp­fatt­ning om hur den mår och på­ver­kas.

– I dag har vi in­te så många re­strik­tio­ner för vad man får och in­te får gö­ra i re­ser­va­tet men skul­le vi mär­ka att na­tu­ren på­ver­kas ne­ga­tivt av nå­got kan det till­kom­ma ef­ter­hand, av­slu­tar Ma­rie Ny­berg.

Det kom­mer sät­tas upp in­for­ma­tions­tav­lor över vil­ka na­tur­vär­den som finns i om­rå­det.

FOTO: MOSTPHOTOS/GÖ­TE­BORGS UNI­VER­SI­TET/GOOG­LE

BE­SLU­TET. Sto­ra Amun­dön blir na­tur­re­ser­vat för att skyd­da bland an­nat ål­grä­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.