MAJA-KA­RIN TOLKAR PO­E­SI FRÅN HAVET

Maja-ka­rin Fred­riks­son från Järn­brott har i hel­gen re­le­se­fest på Askims ba­stu för sin nya EP där hon tolkar väst­kust­po­e­ten Eb­ba Lin­dqvists verk.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

För 15 år se­dan kom Ma­ja­ka­rin Fred­riks­son i kon­takt med po­e­ten Eb­ba Lin­dqvists dik­ter och för­äls­ka­de sig i dem. Ef­ter att länge ha drömt om att gö­ra egen mu­sik och stå på eg­na ben föll det sig na­tur­ligt för hen­ne att ta dem till sig och ton­sät­ta dik­ter­na.

– Jag kän­ner igen mig själv väl­digt myc­ket i Eb­bas tex­ter. Hon åter­kom­mer of­ta till havet i si­na verk och jag har ett väl­digt spe­ci­ellt band till havet då jag är upp­växt här i Gö­te­borg, sä­ger Maja-ka­rin Fred­riks­son.

Maja-ka­rin har en bak­grund som mu­siklä­ra­re och som trom­bo­nist i ban­det Bel­la­roush. Att ton­sät­ta Eb­bas dik­ter blev en knuff för hen­ne att vå­ga sig ut i låt­skri­van­det.

– Jag har all­tid känt mig säk­ra­re på att ska­pa mu­sik än text där­för var det här ett tryggt sätt att prö­va stå på eg­na ben.

Re­le­a­se­fest i ba­stu

Nu på lör­dag släp­per hon sin pop­pi­ga tolk­ning av Eb­bas dik­ter på Askims Ba­stu som pas­san­de nog lig­ger pre­cis in till havet.

– Jag går fak­tiskt själv och bastar här ibland och man möts av en otro­lig vän­lig­het och ge­men­skap när man kom­mer hit. Och ef­tersom jag äls­kar havet och det tar så stor plats i tex­ter­na vill jag hål­la min re­le­se­fest här.

Pla­ne­rar som­martur­né

Maja-ka­rin kom­mer även fram­fö­ra sin EP i Högs­bo kyr­ka den 21 feb­ru­a­ri och på Ma­jor­nas ak­ti­vi­tets­hus den 17 mars. Till som­ma­ren pla­ne­rar hon även en som­martur­né.

– Dröm­men vo­re att kun­na gö­ra en tur­né som föl­jer i Eb­ba Lin­dqvists fot­spår, sä­ger Maja-ka­rin.

Jag kän­ner igen mig själv väl­digt myc­ket i Eb­bas tex­ter. Hon åter­kom­mer of­ta till havet i si­na verk och jag har ett väl­digt spe­ci­ellt band till havet.

FOTO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

EP-SLÄPP. Maja-ka­rin Fred­riks­son sam­man­för po­e­ten Eb­ba Lin­dqvists verk med pop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.