Väg­ar­be­ta­re ut­sat­ta när kör­fält stängs av

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Att stänga av kör­fält är en vik­tig sä­ker­hets­åt­gärd för väg­ar­be­ta­re i tunn­lar­na. Men många fö­ra­re re­spek­te­rar in­te de rö­da krys­sen. – Som väg­ar­be­ta­re har man of­ta hjär­tat i hals­gro­pen, sä­ger väg­ar­be­ta­ren Su­san­ne Buch som fått nog av ful­kör­ning­en.

De se­nas­te da­gar­na har Su­san­ne Buch va­rit ute med sitt ar­bets­lag i fle­ra av Gö­te­borgs tunn­lar. An­led­ning­en är att istap­par mås­te tas ner från ta­ket. Nu se­nast i Gö­ta­tun­neln, där två kör­fält stäng­des av för att man skul­le kom­ma åt den ned­häng­an­de isen som lätt blir en tra­fik­fa­ra.

Men många fö­ra­re vi­sar ing­en hän­syn till de rö­da krys­sen och kor­sar kör­fäl­ten trots att de är av­stäng­da, sä­ger hon.

– De kör för fort och för nä­ra, man får ha ögon i nac­ken när man är ute. Man har verk­li­gen hjär­tat i hals­gro­pen ibland, det kan kom­ma bi­lar i full fart bak­i­från, sä­ger hon.

Su­san­ne Buchs upp­gift är att skyd­da ar­be­tar­na på plats med hjälp av en så kal­lad Tma-bil, ett mo­bilt påkör­nings­skydd. När hon sit­ter vid väg­ar­be­ten ser hon of­ta hur bi­lar sväng­er in all­de­les för nä­ra.

– Folk mås­te tän­ka på att det är le­van­de män­ni­skor som job­bar här, pap­por och

Väg­ar­be­ta­ren Su­san­ne Buch ser hur många fö­ra­re strun­tar i de av­stäng­da kör­fäl­ten. mam­mor och sö­ner och dött­rar, sä­ger hon.

Hen­nes upp­ma­ning till bi­lis­ter som kör för­bi väg­ar­be­ten är att för­sö­ka ska­pa ögon­kon­takt och all­tid sak­ta ner så myc­ket som det går. Och en del bi­lis­ter gör det, men sam­ti­digt finns det all­de­les för många som in­te re­spek­te­rar ar­be­tar­na på vägen, tyc­ker hon.

– I som­ras var vi ute på ett jobb på E6 och la­ga­de pott­hål och det blev väl­digt lång kö. Då var det en mas­sa kom­men­ta­rer om att vi skul­le av­rät­tas, många vi­sa­de lång­fing­ret och knut­na nä­var. Folk kas­ta­de till och med skräp på oss, sä­ger Su­san­ne Buch. Ka­rin Eu­re­ni­us

FOTO: PRIVAT

FÅTT NOG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.