Unga män för­sök­te stjä­la ste­gar – oklart var­för

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

BERGMANSGATAN Tis­dag 6 feb­ru­a­ri Kloc­kan 22.46 För­sök till in­brott. På Bergmansgatan finns det en bygg­ar­bets­plats. Två yng­re män är olov­li­gen in­ne på om­rå­det en­ligt vakt­bo­lag som lar­mar po­li­sen. En­ligt väk­ta­ren har de sprung­it iväg från plat­sen i rikt­ning mot Åby­om­rå­det. De ha­de till­gri­pit ste­gar som de släpp­te när väk­ta­ren kom till plat­sen. Ing­en är gri­pen, an­mä­lan för­sök till stöld.

LERGÖKSGATAN Mån­dag 5 feb­ru­a­ri Kloc­kan 23.22 All­män­far­lig öde­läg­gel­se. Po­li­sen fick larm från fle­ra bo­en­de på Lergöksgatan om en kraf­tig smäll från ett ga­tukök där. Vitt­nen har sett två per­so­ner spring­an­de läm­na plat­sen ef­ter smäl­len. När po­lis kom­mer till plat­sen kon­sta­te­ras att ki­oskluc­kans ja­lu­si sprängts loss. Okänt vad som or­sa­kat spräng­ning­en. Ing­en per­son fanns i ki­os­ken vid till­fäl­let. Ing­en miss­tänkt gri­pen. En för­un­der­sök­ning gäl­lan­de all­män­far­lig öde­läg­gel­se är in­ledd.

GÖ­TE­BORG Lör­dag 3 feb­ru­a­ri Kloc­kan 00.01 Kon­troll per­son/for­don. Po­lis­pa­trull för­sö­ker stop­pa en bil som dock drar iväg i hög has­tig­het. Det blir ett kor­ta­re för­föl­jan­de in­nan bi­len stan­nar och två män spring­er från bi­len. Män­nen, som är i 20-års­ål­dern, kan dock fång­as in av po­lis­pa­trul­len. I bi­len hit­tas bl a rå­nar­lu­vor och bå­da män­nen grips miss­tänk­ta för för­be­re­del­se till rån.

SÖDERLEDEN Tors­dag 1 feb­ru­a­ri Kloc­kan 17.12 Tra­fi­ko­lyc­ka. Två per­son­bi­lar har kol­li­de­rat på Söderleden strax ef­ter Si­sjön i rikt­ning mot Möln­dal. Bi­lar­na står il­la till med tra­fik­stör­ning­ar som följd. Inga upp­gif­ter finns om per­sonska­dor. Bär­ga­re är på väg till plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.