Jo­han öpp­nar stans förs­ta folk­öls­bu­tik

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Ka­rin.eu­re­ni­us@go­te­borg­di­rekt.se

I Stock­holm finns re­dan fle­ra styc­ken och snart är det dags även för Gö­te­borg att få en bu­tik helt de­di­ke­rad till folk­öl.

– Det är i Ma­jor­na el­ler cent­rum som mål­grup­pen finns, spår öläls­ka­ren Jo­han Lind­berg som nu tit­tar på lo­ka­ler.

Fler och fler mi­kro­bryg­ge­ri­er får upp ögo­nen för sva­ga­re öl­sor­ter, och många släp­per nu egen folk­öl el­ler rentav al­ko­hol­fria al­ter­na­tiv.

– Det är väl de se­nas­te två åren som det fun­nits en trend med sva­ga­re öl, det har bli­vit väl­digt myc­ket mer po­pu­lärt, sä­ger Jo­han Lind­berg från Hi­sing­en, som hop­pas på att kun­na öpp­na sin folk­öls­bu­tik re­dan till som­ma­ren.

Var­för är det pop­pis med svag öl?

– Det finns en stör­re med­ve­ten­het och det här ger ju en mind­re mängd al­ko­hol. Det kan sä­kert va­ra en häl­so­grej för många ock­så, sä­ger han.

Den kom­mer att bli den förs­ta renod­la­de folk­öls­bu­ti­ken i Gö­te­borg, i Stock­holm finns re­dan tre styc­ken. Just nu spa­nar Jo­han Lind­berg på lo­ka­ler och tän­ker sig främst nå­got i de cen­tra­la­re de­lar­na.

– Jag har kon­takt med någ­ra oli­ka al­ter­na­tiv så det är in­te helt klart var det blir än. Men an­ting­en i cent­rum el­ler Ma­jor­na, Mast­hug­get. Det är nog där mål­grup­pen finns, sä­ger han.

Pla­nen: 50 sor­ters öl Pla­nen är att ha ett sor­ti­ment med un­ge­fär fem­tio sor­ter, allt från helt al­ko­hol­fritt upp till 3,5-pro­cen­tig öl. Vis­sa sor­ter gör sig till och med bätt­re som folk­öl än starköl, tyc­ker Jo­han Lind­berg.

– Suröl har bli­vit pop­pis de se­nas­te åren och det är ett bra ex­em­pel. De är of­tast minst li­ka bra som de star­ka al­ter­na­ti­ven, sä­ger han.

Kom­mer du ha van­lig Pripps och Fal­con och så?

– Nej det blir ba­ra öl från mi­kro­bryg­ge­ri­er, sä­ger Jo­han Lind­berg. Ka­rin Eu­re­ni­us

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.