El Per­ro Del Mar mö­ter mörk­ret

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgshelg - Ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Med för­ra al­bu­met ”Ko­ko­ro” ham­na­de hon mitt i Trumps över­ta­gan­de av mak­ten i USA. Det har präg­lat hen­nes nya mu­sik på EP:N ”We are histo­ry”. – Den är en mör­ka­re tvil­ling till ”Ko­ko­ro”, sä­ger Sa­rah Ass­bring.

Det är som El Per­ro Del Mar Sa­rah Ass­bring har gjort sig ett allt stör­re namn och med det fått en allt vidare publik. Från mörk, me­lan­ko­lisk pop till mer grän­sö­ver­skri­dan­de mu­sik med in­flu­en­ser ut­an­för väst­värl­dens sfär.

2016-års al­bum ”Ko­ko­ro” be­skrev hon som att hon vil­le om­fam­na allt och ri­va mu­rar. Nu har hon ut­veck­lat sin mu­sik än mer.

– I kort­het slu­ta­de den käns­lan ab­rupt. Jag var i USA för att på­bör­ja min USAtur­né för ”Ko­ko­ro” sam­ti­digt som Trump tog över mak­ten. Jag såg en djup de­pres­sion hos många och när jag kom ut på vägar­na möt­te jag folk som var gla­da för sin nye pre­si­dent. Jag fick lä­ra mig ett USA som jag in­te viss­te fanns, sä­ger Sa­rah Ass­bring.

– Där jag i ”Ko­ko­ro” bland an­nat iro­ni­se­ra­de över män­ni­skors pas­si­vi­se­ring ge­nom kon­sum­tion kän­de jag att jag in­te kun­de upp­rätt­hål­la det läng­re. ”We are histo­ry” är en mör­ka­re tvil­ling till ”Ko­ro­ro”.

Smak­prov kom i hös­tas Förs­ta smak­pro­vet från EP:N kom i hös­tas, lå­ten ”Fight for li­fe”, där vi­de­on är re­gis­se­rad av Con­nor Hur­ley.

– Han är en to­talt ge­ni­a­lisk ung man. Jag fick ett mejl av ho­nom för någ­ra år se­dan där han be­rät­ta­de att han gjort en vi­deo till min gam­la låt ”Into the woods”. När jag fick se den kän­de jag att ho­nom släp­per jag in­te ta­get om, sä­ger hon.

Så när lå­ten skul­le iscen­sät­tas blev det han som fick upp­dra­get.

– Jag var be­satt av flyk­ting­kri­sen och de som för­sök­te kom­ma till Fort Eu­ro­pa. De som in­te är så pri­vi­le­gi­e­ra­de och som käm­par för si­na liv. Den hand­lar om det och den em­pa­ti som har gått för­lo­rad, för­kla­ra Sa­rah Ass­bring.

Lyss­nar man på hen­nes pro­duk­tion med de moll­stäm­da, ele­gan­ta poplå­tar­na från de­bu­ten ”Look! It’s El Per­ro Del Mar!” och upp­föl­ja­ren ”El Per­ro Del Mar” är det lätt att kopp­la till mu­si­ken som La­na Del Rey gjort stor. Men där ame­ri­kans­kan stan­nat har El Per­ro Del Mar gått vidare.

– Jag tän­ker fak­tiskt på det ibland. Det kanske är ett vin­nan­de kon­cept, men jag kan in­te stan­na. Jag mås­te fort­sät­ta och är nu vux­en nog att in­te be­kym­ra mig för vad som ha­de hänt om jag fort­satt med det som jag höll på med då, sä­ger hon.

Nya prin­ci­per för ski­van Så istäl­let har hon ut­veck­lats, som den här gång­en in­ne­bar att hon sat­te upp någ­ra prin­ci­per.

– En var att ska­pa mu­sik med min ta­b­la­ma­skin. En an­nan att det skul­le gå fort. Den tred­je var att sät­ta fo­kus på tex­ter­na och pro­duk­tio­nen, av­slö­jar hon. Nu åter­står näs­ta. – Jag vill ut och spe­la myc­ket på den här EP:N.

Kai Mar­tin KREATIV.

Är: Sa­rah Ass­bring, som bor i Stock­holm. Från Gö­te­borg. Upp­vux­en i Kål­le­red. Yr­ke: Mu­si­ker, låt­skri­va­re, sång­a­re. Ak­tu­ell: Med sex­spårs-ep:n ”We are histo­ry”. Spe­la­de på Filmfes­ti­va­lens in­vig­ning. Kom­man­de spel­ning­ar i Kö­pen­hamn (13/3), Lon­don (14/3) och Stock­holm (17/4) i vår. Fler kom­mer.

FOTO: ALEX DE BRABANT

Som El Per­ro Del Mar får Sa­rah Ass­bring ut­rym­me för sin konst­när­li­ga kre­a­ti­vi­tet.

FOTO: JO­HAN WESTERLIND

PÅ VÄG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.