Se­lest fi­rar med allt från klas­siskt till Per Gess­le

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgshelg -

Is­länds­ka ban­det Si­gur Rós spel­ning 2006 i Gö­te­borg sat­te to­nen. Nu fi­rar Gö­te­borgs­grup­pen Se­lest 10 år – med spel­ning­ar, ski­va och gäs­ter­na Ane Brun, Mar­tin He­deros och Aman­da Andréas. med att mö­tet med Si­gur Rós blev den av­gö­ran­de fak­torn som star­ta­de ban­det.

Mu­si­ken spän­ner över pop och klas­siskt, från Per Gess­le till Jo­han Se­basti­an Bach. Nå­got som loc­kat publi­ken. Mest lyss­nad på är Se­lests ver­sion av Mo­zarts ”Requ­i­em”, in­spe­lad på Va­ra kon­sert­hus 2013, som ock­så fun­nits på SVT play.

– Där fick Em­ma De Fru­me­rie, vi­o­li­nist, upp­täc­ka att hon var en stjärn­so­list. Hon som in­te trod­de hon kun­de sjunga, sä­ger Si­mon Ljung­man, som för­u­tom gi­tar­rist i Au­gusti­fa­mil­jen och i Håkan Hell­ströms band ock­så job­bar med kö­rer en­ligt te­sen ”al­la kan sjunga”.

– Jag tog den idén till ban­det, sä­ger han.

Men med al­bu­met som nu kom­mer är det hans mu­sik som Se­lest gör. På scen, och på ski­va, med li­te hjälp av gäs­ter­na Ane Brun, Mar­tin He­deros och det nya fyn­det Aman­da Andréas, som ock­så kom­mer vär­ma upp in­för Se­lests fram­trä­dan­de på Sto­ran 16 feb­ru­a­ri.

Hon är ock­så Si­mon Ljung­mans pro­te­gé, där han som pro­du­cent just nu job­bar med hen­nes so­lo­al­bum.

Kai Mar­tin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.