Victor Fur­bac­ken vill all­tid gå vidare med mu­si­ken

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgshelg - Ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Han läm­na­de upp­dra­gen som ba­sist i Frans­ka Tri­on och Häst­poj­ken. Nu nju­ter Victor Fur­bac­ken av fram­gång­ar­na med sin egen mu­sik.

I tolv var han ba­sist i kre­a­ti­va Frans­ka Tri­on. Han har ock­så synts i sam­ma roll hos evi­ga in­di­eyng­ling­ar­na Häst­poj­ken.

Men från 2015 och fram­åt har fo­ku­set va­rit på den eg­na mu­si­ken. In­led­nings­vis som sing­er/song­wri­ter, en­sam man med gi­tarr och röst.

– Jag vil­le egent­li­gen in­te bli nå­gon sing­er/song­wri­ter. Det var mu­si­ken som jag gjor­de då som gav det, för­kla­rar Victor Fur­bac­ken.

Han ha­de un­der en tid ock­så valt att ge ut­bild­ning­en till psy­ko­log den mesta av ti­den.

– Att jag blev klar som psy­ko­log och sam­ti­digt kom med min förs­ta EP var egent­li­gen ba­ra nå­got som sam­man­föll i tid.

Så har han od­lat sin kar­riär i yr­ket och som mu­si­ker. Pa­ral­lellt har han ut­fors­kat män­ni­skors in­re och mu­si­kens mystik och vä­sen.

– Jag tyc­ker om att skri­va enk­la lå­tar. När jag nu har band på sce­nen känns det som mu­si­ken växer ju mer vi spe­lar ihop, sä­ger Victor Fur­bac­ken.

Jo, han har läm­nat en­sam­he­ten på scen för att med hjälp av – för till­fäl­let – Erik Bernd­ts­son, Pon­tus Torstens­son och Te­o­dor Boogh. Det kan se ut som han nu har gått var­vet runt, från band­med­lem till so­lo­ar­tist och åter spe­la med band.

– Det lå­ter lo­giskt. Men jag tror in­te det har va­rit så ge­nom­tänkt, sä­ger han.

– Det är en fröjd att ha flex­i­bi­li­te­ten att kun­na spe­la en­sam, om så krävs, el­ler med band. Kai Mar­tin

När Si­gur Ròs gäs­ta­de Gö­te­borgs kon­sert­hus 2006 tog det an­dan ur Si­mon Ljung­man och hans vän­ner.

– De var åt­ta på scen, så det blev vi ock­så då vi bil­da­de ban­det. Nu är vi tio, för­kla­rar Si­mon Ljung­man, som in­te stic­ker un­der sto­len Si­mon Ljung­man i Se­lest med gäs­ten Aman­da Andréas.

Är: Emi­lia Wa­re­born, vi­o­la och sång, Em­ma De Fru­me­rie, vi­o­lin och sång, Jen­ny Jons­son, vi­o­lin och sång, Mag­nus Bo­qvist, trum­mor och sång, Ma­lin Wil­li­am-ols­son, vi­o­lin, vi­o­la och sång, Oscar Hall­berg, el­bas och sång, Pet­ra Lun­din, cel­lo och sång, Se­basti­an Ring, pi­a­no, mal­lets och sång, Si­mon Ljung­man, gi­tarr, mun­spel och sång, och To­bi­as Ljung­man, trum­mor och sång.

FOTO: KAI MAR­TIN

JUBILAR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.