Hur ska vi bo i fram­ti­den?

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

Bo­sta­den är all­tid en ak­tu­ell frå­ga. Det är ock­så en av vå­ra grund­läg­gan­de för­ut­sätt­ning­ar för ett bra liv. Styr­ning­en är som i många and­ra de­lar av vå­ra liv att det är av till­gång och ef­ter­frå­gan. Vi har un­der ett an­tal år levt med den sto­ra orätt­vi­san att hy­res­rät­ten är miss­gyn­nad i för­hål­lan­de till bo­stads­rät­ten och eg­na hem. Det byggs ock­så all­de­les för li­te bo­stä­der.

I Gö­te­borg är det myc­ket som är värt att på­ver­ka då det gäl­ler bo­stads­po­li­ti­ken. Det finns ock­så myc­ket att gö­ra rent skatte­mäs­sigt för att ut­jäm­na skill­na­der­na. Det är sto­ra peng­ar som skul­le kun­na om­för­de­las. Då tror jag att det kanske blir mer jäm­ställt mel­lan bo­en­de­for­mer­na som bo­stads­rätt och hy­res­rätt.

Bo­stads­bo­la­gen mås­te ock­så öpp­na upp och hö­ra sig för bland de bo­en­de om oli­ka in­tres­sen i de oli­ka bo­stads­om­rå­de­na. Vad som är vik­tigt är att vi har en kun­skap om fram­ti­den, kost­na­der, mil­jö, ener­gi med me­ra. Vad är sta­dens be­hov om nu och i fram­ti­den?

Det skul­le va­ra bra med ett sy­stem att kun­na fon­de­ra peng­ar för fram­ti­da re­no­ve­ring­ar för bo­stads­bo­la­gen ut­an att bli straff­be­skat­ta­de. Så har det va­rit. Många in­om hy­res­rät­ten frå­gar sig idag, var är al­la peng­ar? Det är dyrt att re­no­ve­ra fas­tig­he­ter­na och de bo­en­de i hy­res­rät­ter drab­bas hårt i sam­band med det­ta.

Hy­res­rät­ten är fort­fa­ran­de den dy­ras­te bo­en­de­for­men. Bra bo­stä­der till rim­li­ga hy­ror kan man lä­sa ibland, und­rar vad man egent­li­gen me­nar med? El­ler att he­la ti­den ta­la om en tand­lös lag­stift­ning. Hur länge skall man hål­la på och an­se att det är det­ta som är pro­ble­met?

Jag skul­le öns­ka få de­bat­te­ra des­sa nä­ra frå­gor men kanske in­te så lät­ta. Om vi går sam­man som hyr och de som har bo­stads­rät­ter som sitt bo­en­de så kan vi lö­sa många fram­tids- och triv­sel­frå­gor tror jag. Jag tror ock­så att vi kan um­gås på ett myc­ket bätt­re sätt. Vi bor­de ska­pa en ny och mo­dern or­ga­ni­sa­tion som gyn­nar det sam­la­de bo­en­det och som kan va­ra star­ka mot vå­ra po­li­ti­ker. Jag ser allt­så fram emot en mo­dern folk­rö­rel­se med stort fo­kus på bo­stads­po­li­tik.

Ulf Gra­nath VÄST­LÄN­KEN. Klar­tec­ken ger ett visst ju­bel. Ag­ne­ta He­ge­blad,

FOTO: FOJAB

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.